Pri téme spôsobu zdanenia príjmov z obchodovania, je potrebné rozlíšiť, či daňovníkom (príjemcom príjmu) je fyzická osoba nepodnikateľ alebo právnická osoba (typicky obchodná spoločnosť). Témam, kedy vzniká príjem a ako ho vypočítať, sa venujeme v týchto blogoch: Kedy mám príjem pri obchodovaní s kryptom a Ako zistím príjem z obchodovania s kryptomenami, ktorý treba zdaniť. 

Fyzická osoba

Príjmy z obchodovania s kryptomenami sa zaraďujú medzi tzv. ostatné príjmy (§ 8 zákona o dani z príjmov). Zdaňujú sa teda podobne ako príjmy z predaja iných aktív, ak nie sú oslobodené od dani, napr. príjmy z predaja nehnuteľností, príjmy z predaja obchodného podielu na spoločnosti, akcií a opcií a príjmy z derivátových operácii. 

Sadzba dane je progresívna 19% a 25%. Závisí teda od celkových príjmov daňovníka. 

Príjem sa zdaní podaním daňového priznania, do ktorého daňovník zahŕňa príjmy za celý uplynulý kalendárny rok. Priznanie teda obsahuje okrem príjmov z obchodovania s kryptomenami aj všetky ostatné príjmy vykazované v súlade s daňovými predpismi. 

Pokiaľ má daňovník príjmy z obchodovania s kryptomenami s veľkou pravdepodobnosťou mu vznikne povinnosť podať daňové priznanie a nebude stačiť napr. ročné zúčtovanie dane vykonané zamestnávateľom.

Termín na podanie priznania je 31.3. nasledujúceho roka, avšak je možné ho posunúť. Daň musí byť uhradená na účet daňového úradu v rovnakom termíne, ako je lehota na podanie daňového priznania. 

Príjem podlieha aj zdravotnému odvodu (štandardne 14%), ktorý vyrubuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania. 

Keďže základ dane si môže daňovník (aj spätne) znížiť o výšku zdravotného odvodu, neplatí tvrdenie niektorých poradcov, že daňovník na Slovensku zdaňuje a „zodvodňuje“ pri sadzbe 19 %/ 25 % + 14 %. 

Iné zdanenie, ako je vyššie uvedené, by mohlo nastať napríklad v prípade, že príjemca príjmu nie je daňovým rezidentom SR. Preto je v prípade medzinárodných príjmov a bývania v zahraniční podstatné zanalyzovať prioritne otázku zadefinovania daňovej rezidencie. 

Taktiež  môže vzniknúť situácia, kedy príjem súvisí s krytom, avšak nepochádza z obchodovania s kryptomenami. Potom aj daňový režim môže byť odlišný od vyššie uvedeného. Takéto prípady je potrebné v praxi detailne analyzovať. Venujeme sa im v iných blogoch zdaňovaniu (#DaňZPríjmov). 

Právnická osoba

Obchodná spoločnosť vedie podvojné účtovníctvo. V prípade nákupov a predajov kryptomeny je potrebné účtovať o týchto transakciách a aktívach podľa účtovných predpisov. Súčasne je potrebné ku dňu ocenenia kryptomeny správne oceňovať v zmysle platných účtovných predpisov. Detailnejšie sa tejto problematike venujeme v blogu Účtovanie o obchodovaní s kryptomenami u spoločnosti.

Zdaňovanie následne vychádza zo zaúčtovaného zisku. 

Spoločnosť uplatňuje pri zdanení príjmov 21% sadzbu zo základu dane – „zisku“ podliehajúcemu zdaneniu. Alternatívna zvýhodnená sadzba 15% je aplikovateľná pri obrate (zdaniteľných príjmoch) nižšom ako 49 790 EUR ročne. 

Exaktný výpočet dane a ostatné súvisiace povinnosti štandardne rieši účtovník spoločnosti, prípadne daňový poradca.