Služby v oblasti virtuálnych mien je podľa aktuálnej slovenskej právnej úpravy možné poskytovať len za predpokladu, ak poskytovateľ služieb, v závislosti od typu poskytovanej služby, získal osvedčenie o živnostenskom oprávnení na:

  • poskytovanie služieb zmenárne virtuálnej meny[1]; alebo
  • poskytovanie služieb peňaženky virtuálnej meny[2]

      (Živnosť na poskytovanie služieb v oblasti virtuálnych mien).    

Medzi poskytovanie služieb v oblasti virtuálnych mien patrí napríklad prevádzkovanie webových sídiel či mobilných aplikácií umožňujúcich vykonávanie obchodov s virtuálnou menou (nákup virtuálnej meny za fiat menu a naopak), či prevádzkovanie alebo poskytovanie aplikácií alebo iných mechanizmov na držanie, ukladanie a prevod virtuálnej meny v mene ich klientov.

Podľa zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (AML zákon) patria medzi taxatívne vymedzený okruh povinných osôb, okrem iných, aj:

  • poskytovateľ služieb peňaženky virtuálnej meny (§ 5 ods. 1 písm. o) AML zákona);
  • poskytovateľ služieb zmenárne virtuálnej meny (§ 5 ods. 1 písm. p) AML zákona)

(Poskytovateľ služieb).  

Získanie osvedčenia na prevádzkovanie Živnosti na poskytovanie služieb v oblasti virtuálnych mien neznamená automatické zaradenie osoby medzi povinné osoby podľa AML zákona.

Na základe metodického usmernenia Prezídia policajného zboru (FSJ)[3] musí Poskytovateľ služieb s udelenou Živnosťou na poskytovanie služieb v oblasti virtuálnych mien poskytovať svoje služby klientom (tretím osobám) pri výkone svojej podnikateľskej činnosti, aby bol považovaný za povinnú osobu podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona. Vyplýva to z logického výkladu AML zákona, keďže osoba, ktorá reálne neposkytuje svoje služby v uvedenej oblasti nemá žiadnych klientov, nevykonáva obchody a neuzatvára obchodné vzťahy podľa § 9 písm. d), f) a g) AML zákona.

Ak Poskytovateľ služieb má udelenú Živnosť na poskytovanie služieb v oblasti virtuálnych mien, avšak túto službu žiadnym klientom reálne neposkytuje, nenapĺňa definíciu povinnej osoby v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona. Povinnou osobou by sa Poskytovateľ služieb stal iba v prípade, ak by v rámci svojej podnikateľskej činnosti poskytoval služby v oblasti virtuálnych mien.

Správa vlastného majetku, pri ktorej nedochádza k výkonu určitej podnikateľskej činnosti sa nepovažuje za výkon podnikateľskej činnosti. V oblasti virtuálnych mien teda nemožno považovať nákup a predaj virtuálnej meny za fiat menu na burzách, držbu virtuálnej meny v peňaženke virtuálnej meny a podobne, ak daná osoba koná vo vlastnom mene (na vlastný účet) a s vlastným majetkom, t.j. využíva služby iných subjektov, ale sama žiadne služby tretím osobám neposkytuje za výkon podnikateľskej činnosti.

V prípade, ak by Poskytovateľ služieb spĺňal definíciu povinnej osoby podľa AML zákona, bol by povinný plniť viaceré povinnosti z neho vyplývajúce ako napríklad vypracovať program vlastnej činnosti zameranej proti legalizácii a financovaniu terorizmu, vykonávať príslušnú starostlivosť vo vzťahu ku klientom, posudzovať obchody a zisťovať možné neobvyklé obchodné operácie atď.


[1] Poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu (§ 9 písm. o) AML zákona).

[2] Poskytovateľom služieb peňaženky virtuálnej meny je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny (§ 9 písm. n) AML zákona).

[3] Usmernenie k plneniu povinností podľa AML zákona č. 297/2008 Z. z. pre právnické osoby a fyzické osoby – podnikateľov, ktoré poskytujú služby peňaženky virtuálnej meny a zmenárne virtuálnej meny, ktoré sú zaradené medzi povinné osoby podľa § 5 ods. 1 písm. o) a p) AML zákona č. 297/2008 Z.z. zo dňa 6. mája 2022 (dostupné na: https://www.minv.sk/swift_data/source/policia/fsj/MUAP.pdf).