V tomto blogu sa venujeme téme určenia momentu, kedy vzniká zdaniteľný príjem, t.j. kedy je potrebné priznávať príjem na zdanenie. 

Zdaniteľný príjem vzniká v zmysle zákona o dani z príjmov v nasledovných prípadoch: 

  • výmena virtuálnej meny za fiat (štandardnú menu), 
  • výmena jednej kryptomeny za inú kryptomenu a 
  • platba za dodaný tovar alebo poskytnutú služby v kryptomene.

Poznámka: Pojem virtuálna mena je používaný v zákone a pre účely tohto blogu je totožný s pojmom kryptomena alebo akékoľvek kryptoaktívu, aj keď terminologicky je tam významný rozdiel.  

V týchto prípadoch buď ide o predaj alebo o fikciu predaja kryptomeny a je potrebné zdaniť prípadný zisk z rastu ceny počas držby. Viac k vyčísleniu zisku nájdete v blogu: Ako zistím príjem z obchodovania s kryptomenami, ktorý treba zdaniť

Vyššie uvedené prípady vzniku zdaniteľného príjmu sa týkajú tak fyzickej osoby, ako aj právnickej osoby (obchodnej spoločnosti). 

Príjem podliehajúci zdaneniu však môže nastať aj v iných situáciách. Ide  napríklad o situácie, kedy daňovník má úrokový príjem z  pôžičky poskytnutej v kryptomene alebo predá majetok alebo poskytne službu a odplatu príjme v kryptomene. V takýchto prípadoch tak nejde o štandardný príjem z predaja a/alebo obchodovania s kryptomenou. Avšak aj takéto príjmy je potrebné zdaňovať, keďže nie sú podľa zákona o dane z príjmov oslobodené. Pri následnom predaji takto získanej kryptomeny vzniká povinnosť zdaňovať opäť, pričom sa aplikujú pravidlá uvedené vyššie pre predaj alebo fikciu predaja kryptomeny. Na prvý pohľad by sa mohlo javiť, že ide o duplicitné zdanenie, avšak pri dodržaní pravidiel ustanovených v zákone, prípadne v iných legislatívnych zdrojoch (napr. judikátoch súdov) a v kombinácii s pochopením ekonomickej kauzy skupiny transakcií sa k duplicitnému zdaneniu je možné efektívne vyhnúť. 

Avšak vzhľadom na súčasný legislatívny stav úpravy zdaňovania kryptomien odporúčame pred rozhodnutím prijímať platby v kryptomenách za predaj tovarov alebo služieb zanalyzovať Vašu situáciu a riziká vyplývajúce z daňových predpisov, keďže tým pri gramatickom výklade zákona dochádza k dvojitému zdaneniu. 

Mýtus: Kým si neprevediem nič z burzy na bankový účet, nemusím nič zdaňovať.

Táto domnienka nie je správna. Zdaniteľný príjem môže vznikať aj pripísaním kryptomeny na burzový alebo iný majetkový účet alebo na peňaženku (napr. pri P2P transakciách). 

Mýtus: Pri výmene jednej kryptomeny za inú v rámci tej istej burzy / platformy nemusím nič zdaňovať.

Ako sme uviedli vyššie, aj výmena jednej kryptomeny za inú je považovaná za predaj kryptomeny a môže vznikať zisk, ktorý podlieha dani. Nie je podstatné, kde a ako táto výmena prebehne. 

Za zdaniteľný príjem sa nepovažuje (platí pre daňovníka fyzickú aj právnickú osobu): 

  • dosiahnutie príjmu pri ťažbe kryptomeny a 
  • nárast hodnoty držanej kryptomeny, ak ostáva vo vlastníctve daňovníka.

Keďže zákon neobsahuje definíciu ťažby kryptomeny, je otázne, čo v prípade, ak transakcie na blockchaine nie sú overované konsenzom proof of work, ale iným konsenzuálnym mechanizmom predovšektým proof of stake. Kryptomeny získané pri overovaní transakcii zdaneniu podliehajú, kritická otázka však je kedy – či už pri pripísaní na peňaženku alebo až pri ich predaji. V prípade ťažby a proof of work je toto, ako sme uviedli vyššie jasne uvedené v zákone, ale pri ostatných konsenzoch je pre odpoveď potrebné situáciu hlbšie analyzovať na „case by case“ báze.

Mýtus: Musím zdaniť vtedy, kedy si prevediem kryptomeny z burzy na moju peňaženku. 

Prevody kryptomien medzi peňaženkami alebo účtami na burzách, pokiaľ sú tieto vlastnené tou istou osobou nepodliehajú zdaneniu. 

V nadväzujúcom blogu si povieme niečo o spôsobe zdanenie príjmov z predaja: Akým spôsobom zdaním príjmy z obchodovania.