Viacerí klienti sa nás v poslednej dobe pýtali na možnosť prijímania kryptomien ako protihodnoty za služby a tovary, ktoré dodali svojim klientom.  

V zmysle platnej právnej úpravy je aktuálne regulovaná činnosť poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnej meny a poskytovateľa služieb peňaženky virtuálnej meny, na prevádzkovanie ktorých je potrebné získanie živnostenského oprávnenia (viazanej živnosti) podľa zákona č. 455/1991 Z.z. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon).

Poskytovanie služieb v oblasti virtuálnych mien zahŕňa napríklad prevádzkovanie webových stránok či mobilných aplikácií umožňujúcich vykonávanie obchodov s virtuálnou menou (nákup virtuálnej meny za fiat menu a naopak), či prevádzkovanie/poskytovanie aplikácií alebo iných mechanizmov na držanie, ukladanie a prevod virtuálnej meny v mene klientov.

Legálne definície poskytovateľa služieb peňaženky alebo zmenárne virtuálnej meny sú uvedené v § 9 písm. n) a o) zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov1.

Poskytovateľom služieb peňaženky virtuálnej meny je osoba, ktorá poskytuje služby na ochranu súkromných kryptografických kľúčov v mene jej klientov, na držbu, uchovávanie a prevod virtuálnej meny.

Poskytovateľom služieb zmenárne virtuálnej meny je osoba, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti ponúka alebo vykonáva obchody s virtuálnou menou, ktorých predmetom je nákup virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu alebo predaj virtuálnej meny za eurá alebo cudziu menu.

Poskytovanie služby peňaženky virtuálnej meny pokrýva diametrálne odlišnú činnosť ako prijímanie kryptomien za dodané služby a tovary. Služba peňaženky virtuálnej meny spočíva najmä v držbe a uchovávaní súkromných kľúčov k virtuálnym menám v mene klientov (viac ku súkromným kľúčom v blogu Čo je asymetrická kryptografia).

Pri prijímaní kryptomien ako protihodnoty za dodané služby a tovary, prijímateľ nenakupuje ani nepredáva kryptomeny za eurá alebo cudziu menu ako poskytovateľ služby zmenárne virtuálnej meny, ale v rámci zmluvného vzťahu vymieňa dodanú službu alebo tovar za jednotku kryptomeny.

Vzhľadom na vyššie uvedené, prijímanie kryptomien ako protihodnoty za dodané služby a tovary nenapĺňa podstatné náležitosti definície poskytovateľa služieb zmenárne virtuálnej meny, na prevádzkovanie ktorej sa vyžaduje získanie viazanej živnosti.

(1) https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2008/297/20220501