1. LEGISLATÍVNY PROCES

  • 5. októbra 2022 Rada Európskej únie schválila návrh MICA.
  • 10. októbra 2022 bol návrh MICA schválený aj Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové veci (ECON).
  • V ďalšom legislatívnom kroku musí byť návrh MICA[1] schválený Európskym parlamentom v riadnom legislatívnom postupe a následne zverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie.
  • Ak Európsky parlament schváli návrh MICA v prvom čítaní, MICA by mala byť ratifikovaná a zverejnená v Úradnom vestníku Európskej únie v 1. štvrťroku 2023 a mala by sa začať uplatňovať v lehote 12 až 18 mesiacov od nadobudnutia jeho účinnosti (t.j. 20 dní po jeho zverejnení v Úradnom vestníku).

2. PREHĽAD NAJNOVŠÍCH ZMIEN

  • Regulácia NFT

MICA sa nebude aplikovať na kryptoaktíva, ktoré sú jedinečné a nezameniteľné s inými kryptoaktívami, vrátane digitálneho umenia a zberateľských predmetov, ktorých hodnotu možno pripísať jedinečným vlastnostiam každého kryptoaktíva a užitočnosti, ktorú poskytuje držiteľovi tokenu (Recitál 6b).

Vo všeobecnosti by NFT nemali spadať do pôsobnosti MICA. Avšak vydávanie kryptoaktív ako nezameniteľných tokenov vo veľkej sérii alebo zbierke sa bude považovať za indikátor ich zameniteľnosti (Recitál 6c).

  • Regulácia DeFi a DAO

DeFi a DAO nebudú spadať do pôsobnosti MICA pokiaľ bude ich takzvaný protokol alebo organizácia plne decentralizovaná. Európska komisia predstaví v nasledujúcich 18 mesiacoch správu, v ktorej zhodnotí používanie DeFi a DAO v praxi a  potrebu ich ďalšej regulácie (Článok 122 ods. 2).

  • Posilnenie intervenčných právomocí ESMA a EBA

ESMA a EBA budú mať právomoc dočasne zakázať alebo obmedziť uvádzanie na trh, distribúciu alebo predaj určitých kryptoaktív iných ako tokenov krytých aktívami alebo tokenov elektronických peňazí s určitými špecifikovanými vlastnosťami alebo druh činnosti v oblasti kryptoaktív.

  • Poskytovanie regulovanej služby na základe vlastnej žiadosti klienta (tzv. reverse solicitation)

Na spoločnosti z tretích krajín sa nebude vzťahovať pôsobnosť MICA pri poskytovaní služieb alebo činností v oblasti kryptoaktív klientom, ktorí sú usadení alebo sa nachádzajú v EÚ, na základe ich výslovných žiadostí.

Za službu poskytovanú na základe výlučnej iniciatívy klienta sa nebude považovať konanie spoločnosti z tretej krajiny, ktorá prostredníctvom akéhokoľvek subjektu, ktorý koná v jej mene alebo má úzke väzby s takouto spoločnosťou, získava klientov alebo potenciálnych klientov v EÚ bez ohľadu na komunikačné prostriedky použité na propagáciu alebo reklamu svojich služieb v EÚ (Článok 53b).

  • Monitorovanie tokenov krytých aktívami (tzv. ART)

Transakcie, ktoré budú spojené s výmenou za iné kryptoaktíva alebo finančné prostriedky s emitentom alebo poskytovateľom služieb kryptoaktív, sa nebudú považovať za spojené s použitím ako prostriedku výmeny pokiaľ nebude existovať dôkaz, že sa token krytý aktívom používa na vyrovnanie transakcií s inými kryptoaktívami (článok 19a ods. 1).

  • Zavedenie limitov pre používanie tokenov elektronických peňazí (tzv. EMT)

Emitenti EMT, ktoré sú denominované v mene, ktorá nie je oficiálnou menou v žiadnom členskom štáte EÚ, budú musieť dodržiavať ohlasovacie povinnosti (článok 19a) a pravidlá týkajúce sa limitov na transakcie používané ako prostriedok výmeny (Článok 19b) (Článok 52).


[1] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13198-2022-INIT/en/pdf.