Na tému Virtuálna mena v účtovníctve prednášali Vladimíra Mačuhová a Milan Gedeon na konferencii organizovanej Slovenskou komorou daňových poradcov s podporou a za účasti zástupcov Slovenskej komory audítorov, Ministerstva financií SR a akademickej obce.

V úvode prezentácie zazneli definície a kategorizácie digitálnych aktív. Nasledovalo zaradenie virtuálnej (krypto-) meny v slovenských účtovných predpisoch a IFRS.

Hlavnou témou prezentácie však bolo účtovanie kryptomeny ako platobného prostriedku:

  • pri predaji tovaru a služieb,
  • pri úrade záväzkov dodávateľom a
  • pri pôžičkách v kryptomenách.

V týchto prípadoch súčasné účtovné predpisy nereflektujú dostatočne aktuálny vývoj. Podľa konzervatívneho výkladu účtovania by sa o kryptomenách malo účtovať obdobne ako o majetku a nie ako o finančných prostriedkoch. Dôsledok je potom, že pri predaji / vyraďovaní kryptomeny sa účtuje brutto spôsobom na výnosy aj na náklady, čo vedie k skresľovaniu obratov na nákladoch a výnosoch.  

Alternatívny spôsob je účtovať netto spôsobom na výsledovkové účty, podobne ako pri prostriedkoch v cudzej mene.

Problematické sa javí aj preceňovanie virtuálnej meny a záväzkov a pohľadávok denominovaných vo virtuálnych menách pri zostavovaní účtovnej závierky.

V účtovnej praxi je preto dôležité prihliadať aj na konkrétny druh digitálneho aktíva (#CBDC, #stablecoins, #BTC) ako aj na spôsob jeho využitia v konkrétnej spoločnosti (použitie pri platbách, investícia, obchodovanie).