NFT zaznamenali minulý rok obrovský boom a tešia sa veľkému záujmu aj naďalej. V tomto blogu sa pozrieme na tento fenomén z hľadiska možností jeho uplatnenia, ako aj z pohľadu daňových „hrozieb“, ktoré sa za nimi skrývajú.

NFT ako utility token

Na rozdiel od platobných tokenov v prípade NFT (z angl. non-fungible token) platí, že každý token je unikátny, jedinečný. NFT tokeny patria do skupiny tvz. utility tokenov, teda úžitkových tokenov, ktoré vo svojej podstate obsahujú určitú službu alebo nárok.

Vlastníctvo a originalita konkrétneho digitálneho alebo aj hmotného aktíva sa pri NFT osvedčuje prostredníctvom unikátneho identifikačného kódu zapísaného na blockchaine. Blockchain technológia umožňuje tiež obchodovateľnosť NFT, či už na P2P báze alebo na burze (napr. OpenSea, Rarible).

Využitie NFT

V digitálnom svete môže byť NFT povahu fotografie, GIF súborov, videa, zvukových nahrávok a pod. Nekonečné možnosti NFT sú tiež v tom, že NFT môžu potvrdzovať vlastníctvo ku predmetom z reálneho sveta ako sú fyzické umelecké diela, fľaše s vínom, šperky, nehnuteľnosti, autá a iným. V spojení s blockchain technológiou potom môžu slúžiť ako registre rôznych typov majetkov a umožňovať rýchle a bezpečné prevody vlastníctva k reálnym predmetom. Potenciál NFT je teda obrovský.

V praxi sa NFT využívajú rôznymi spôsobmi, predovšetkým:

 • Umelecká aktivita – Na jednej strane NFT zaručujú pre majiteľa originalitu diela a potvrdenie vlastníctva.  Súčasne na druhej strane pomáha autorom eliminovať plagiátorstvo a monetizovať ich umeleckú činnosť.
 • Zberateľské kolekcie – Sú digitálnou alternatívou populárnych zberateľských kartičiek s profilom hráčov zo športových klubov a súťaží, postáv a hercov z filmov a seriálov a pod.
 • „In game“ tokeny – V online hrách si ich kupujú hráči, aby mali špeciálne príslušenstvo alebo jedinečný vizuál avatara v hre.
 • CharitaPredajom NFT sa dajú získať finančné prostriedky, ktoré poslúžia na charitatívne účely.
 • Prístup k službám, napr. vstupenkyNFT môžu byť vstupenkou napr. na virtuálny koncert. Aktivity v Metaverse sa už rozbiehajú a bude zaujímavé pozorovať paletu možností a variácii služieb fungujúcich v tomto prostredí.

Právne aspekty NFT ako diela

NFT je súbor dát, ktorý môže byť kopírovaný a prezeraný, avšak vlastníkom NFT ostáva osoba uvedená na blockchaine.

Predaj NFT prebieha na základe „smart contract“ a zapisuje sa do blockchainu. Predajom sa mení vlastník NFT, avšak autorské práva ostávajú neprenositeľné, t.j. autor NFT sa nemení. Funguje to teda obdobne ako pri iných umeleckých dielach, napr. obrazoch vo výtvarnom umení.

Účtovníctvo

NFT nie sú pravdepodobne virtuálnou menou. Pri ich účtovaní teda platia iné pravidlá, ktoré však nie sú v SR upravené v účtovných predpisoch.

V praxi je potom vhodné identifikovať „podkladavé aktívum“ a v ňom hľadať indície k účtovaniu. NFT sú druhom nehmotnému majetku, pokiaľ ich podstatou je digitálne umelecké dielo. Pokiaľ sú NFT akýmsi „certifikátom vlastníctva“ k hmotnému majetku, bude predmetom účtovania tento hmotný majetok resp. jeho digitálny certifikát.

Daň z príjmov

Režim zdanenia príjmov z predaja NFT ako digitálneho diela (u inej osoby ako autora) je podobný daňovému režimu príjmov z predaja kryptomien. U právnickej osoby vychádza zdanenie prioritne z účtovníctva.

U fyzickej osoby sa predaj NFT mimo podnikania bude zaraďovať do ostatných príjmov (§ 8 zákona o dani z príjmov) a zdaňovať 19%/25% sadzbou dane v kombinácii s odvodmi na zdravotné poistenie vo výške 14%.

Potenciálne oslobodenia, ktoré platia pri predaji hmotného majetku vo vlastníctve fyzickej osoby nepodnikateľa, v tomto prípade nie sú relevantné vzhľadom na súčasnú legislatívnu úpravu.

Pozor však na podstatu NFT, keďže NFT môžu reprezentovať aj prístup k službe alebo reálne hmotné aktívum. Potom sa režim zdanenia bude odvíjať o ich podstaty – „podkladového aktíva“ a môže byť odlišný od režimu uvedeného vyššie.

DPH

NFT, podobne ako iné utility tokeny, budú pravdepodobne vo väčšine prípadov podliehať DPH. Kým pri predaji kryptomeny povinnosť odviesť DPH nebude vznikať, pi predaji NFT treba do úvahy tieto riziká a povinnosti:

 • povinná registrácia na platiteľa DPH v SR alebo registrácia z titulu poskytovania digitálnych služieb v EU po prekročení stanovených obratov; 
 • prípadný odvod DPH, ktorý je determinovaný identifikáciu kupujúceho za účelom určenia:
 • osoby povinnej na odvod DPH (predávajúci alebo kupujúci);
 • určenie miesta dodania, t.j. štátu, kde sa má DPH vybrať;
 • správnej výšky sadzby DPH;
 • povinnosť vystaviť kupujúcemu faktúru (za určitých okolností) a plniť si ďalšie administratívne povinnosti voči štátu (napr. podať daňové priznanie).

V praxi je evidentný nesúlad DPH predpisov platných v EÚ s realitou. Máme na mysli predovšetkým predaje realizované prostredníctvom búrz, kde nie je predávajúci schopný identifikovať kupujúceho a systém DPH zlyháva. Odporúčame však riešiť pri predaji NFT aj aspekt DPH, pretože jeho ignorovaním sa môžete dopustiť daňového úniku s trestnoprávnym postihom.

POZOR pri charitatívnych projektoch! Skutočnosť, že finančné prostriedky získané z predaja NFT, máte úmysel využiť na charitatívne účely, ešte sama o sebe neznamená, že tieto nepodliehajú dani z príjmov a DPH.

Zrážková daň

NFT sú často digitálnymi umeleckými dielami, ktoré chráni autorský zákon a ich predaj je možné považovať za poskytnutie licencie. Licenčné poplatky, ktoré sú platené do zahraničia, podliehajú zväčša tzv. zrážkovej dani, kde vyplácajúca slovenská spoločnosť, podnikateľ, ale aj fyzická osoba sú povinné uhradiť časť licenčného poplatku na účet daňového úradu namiesto na účet predávajúceho a vysporiadať tak daňové povinnosti z príjmov zo SR. Presná výška zrážkovej dane sa líši v závislosti od štátu predávajúceho, od charakteru nehmotného majetku a od rozsahu prevádzaných práv.

Príjmy autorov NFT

Osobitnou kategóriu z hľadiska zdaňovania príjmov sú autori NFT.V tomto prípade ide o aktívny príjem fyzickej osoby a v závislosti od jej právnych vzťahov sa bude zdaňovať podľa § 5 zákona o dani z príjmov ako príjem zo závislej činnosti alebo podľa § 6 ako príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti.

Z vyššie uvedených informácii je možné vyvodiť záver, že transakcie s NFT majú v daňovej oblasti pomerne rozsiahle konsekvencie. Súčasne legislatívna úprava a ani výklady štátnych orgánov neposkytujú žiadne konkrétne návody na zdanenie. O to dôležitejšie je skúmať, čo je podstatou NFT a adekvátne postupovať pri zdaňovaní.