500.00 

Popis

Produkt Vzorové AML dokumenty obsahuje tieto tri vzorové dokumenty:

  • Program vlastnej činnosti
  • Dotazník pre klienta- fyzickú osobu
  • Dotazník pre klienta- právnickú osobu

Dokumenty sú vo formáte word.

Program vlastnej činnosti povinnej osoby (Program) je určený pre poskytovateľov služieb (i) peňaženky virtuálnej meny a (ii) zmenárne virtuálnej meny, ktorí sú povinnými osobami v zmysle § 5 ods. 1 písm. o) a p) zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (AML zákon).

Vypracovanie Programu je jednou z kľúčových povinností povinnej osoby podľa § 20 AML zákona. Program má slúžiť a pomôcť povinnej osobe pri predchádzaní a odhaľovaní legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu.

Program obsahuje najmä prehľad konkrétnych foriem neobvyklých obchodných operácií, spôsob vykonávania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, spôsob hodnotenia a riadenia rizík, postup pri posudzovaní, či je pripravovaný alebo vykonávaný obchod neobvyklý, postup od zistenia neobvyklej obchodnej operácie po jej neodkladné ohlásenie finančnej spravodajskej jednotke, vrátane postupu a zodpovednosti zamestnancov, ktorí neobvyklú obchodnú operáciu posudzujú, postup pri zdržaní neobvyklej obchodnej operácie, postup pri uchovávaní údajov, obsah a harmonogram odbornej prípravy zamestnancov, ktorí môžu pri svojej práci prísť do styku s neobvyklou obchodnou operáciou atď.

Poskytovatelia služieb virtuálnych mien sú pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientovi podľa § 10 až 12 AML zákona povinní, okrem iného, aj identifikovať a overovať identifikáciu svojich klientov pred uzatváraním obchodného vzťahu. Dotazníky slúžia poskytovateľom služieb virtuálnych mien na splnenie tejto povinnosti.

Mám záujem