Vladimíra Mačuhová prednášala na Metodických dňoch Slovenskej komory daňových poradcov, ktoré sa konali v Trenčíne. Konferencie sa okrem daňových poradcov zúčastnili ako panelisti aj zástupcovia Najvyššieho správneho súdu SR, Ministerstva financií SR a Finančného riaditeľstva SR.

Témou prezentácie boli „DPH aspekty pri ťažbe kryptomeny“.

Na úrovni EÚ absentuje legislatívna úprava a jednotlivé členské štáty zaujímajú k tejto problematike rôzne postoje. Prístup SR nie je zatiaľ vyšpecifikovaný a aj preto je diskusia k DPH režimu ťažby prospešná.

Hľadali sa odpovede na tieto otázky:

  • Je ťažba mimo DPH alebo je oslobodenou finančnou činnosťou?
  • Je možné odpočítať vstupnú DPH z ťažiaceho zariadenia?
  • Je potrebné v dôsledku ťažby krátiť vstupnú DPH koeficientom? Ako sa koeficient vypočíta?
  • Môže ťažba spôsobiť spoločnostiam, podnikateľom alebo dokonca fyzickým osobám nepodnikateľom vznik registračnej povinnosti na DPH?
  • Aký vplyv má na vyššie uvedené spôsob predaja vyťaženej kryptomeny?

Nájsť odpovede aj na tieto otázky aj na ďalšie daňovo-metodické krypto-„oriešky“ by mala pomôcť aj novovytvorené pracovná skupina zástupcov MF SR, FR SR a SKDP.