Populárnu ťažbu (proof of work – PoW) postupne viac a viac vytláča staking (proof of stake – PoS). Napriek tomu však PoW ostáva stále dominantným konsenzuálnym algoritmom overovania transakcií s kryptoaktívami. V tomto blogu uvedieme základné účtovné a daňové konsekvencie súvisiace s ťažbou (angl. mining). Upozorníme aj na kritické miesta, ktoré predstavujú optimalizačnú príležitosť alebo potenciálne daňové riziko.

Čo je to ťažba

Decentralizované fungovanie blockchainu je možné vďaka algoritmom konsenzu, ktorými sa verifikujú transakcie prevodov tokenov medzi účastníkmi zapisované do blochchainu ako do účtovnej knihy. Základné algoritmy sú už vyššie spomínané

  • proof of work (ťažba, mining) a
  • proof of stake (staking).

Ťažiari medzi sebou súťažia s cieľom schváliť transakcie s kryptoaktívami a získať tak odmenu z blockchainu alebo aj transakčnú odmenu.

Z pohľadu ťažiara predstavuje ťažba proces, pri ktorom za použitia špeciálneho vybavenia rieši matematické úlohy a získava odmeny.  Ťažbu je z tohto dôvodu možné považovať za druh podnikania.

Z pohľadu blockchainu je zmyslom ťažby potvrdiť zápisy transakcií do „účtovnej“ knihy (odtiaľ názov DLT – decentralized ledger technology). Ťažba je teda esenciálnou podmienkou fungovania tohto ekosystému.

Ako sa účtuje vyťažená kryptomena

V súlade s  účtovnými predpismi[1] sa kryptomena získaná ťažbou účtuje pri vyťažení na podsúvahu. T.j. nie je považovaná za aktívum (majetok), ktoré sa vykazuje na súvahe. V iných štátoch je vykazovanie rôzne, napr. v ČR sa vyťažené kryptomeny považujú za zásoby vlastnej výroby[2].

Pri predaji sa vyťažená kryptomena preúčtuje z podsúvahy na súvahu a do výnosov. Tento postup však spôsobuje, že súvisiace náklady sú potenciálne vykázané v iných účtovných obdobiach a teda sa nestretnú s výnosom, čo skresľuje výsledok hospodárenia. Odporúčame preto zvážiť možnosť eliminovať toto skreslenie a spojiť náklady vznikajúce pri ťažbe s výnosmi z predaja a to využitím účtov časového rozlíšenia.

Vyťažená kryptomena sa eviduje v tzv. analytickej evidencii (obdoba skladovej evidencie), ktorú v praxi zabezpečuje napr. excel alebo špeciálny softvér. Predpisy však neupravujú metodiku, v akej hodnote sa majú kryptomeny evidovať. Do úvahy prichádza použiť aktuálnu trhovú hodnotu. Avšak vzhľadom na vyššie uvedenú elimináciu skreslenia výsledku hospodárenia, odporúčame kalkulovať evidenčnú hodnotu vo výške obstarávacích nákladov (odpisy zariadení, spotreba energie, ,..) podobne akoby išlo o aktívum vlastnej výroby.

Ako zdaňujem príjem

Príjem získaný z ťažby sa nezdaňuje v čase vyťaženia, ale až v čase predaja (za fiat) alebo výmeny (za iné kryptomeny alebo tovary alebo služby) vyťaženej kryptomeny. Toto platí aj pre daňovníka – právnickú osobu (napr. obchodnú spoločnosť) ako aj pre daňovníka – fyzickú osobu.

Keďže obstarávacia cena vyťaženej kryptomeny je v zmysle definícií uvedených v zákone o dani z príjmov[3] nulová, zdaní sa teda celý brutto príjem. Za špecifických okolností je možné v závislosti od statusu ťažiara uplatniť výdavky na zariadenia, elektrickú energiu a ďalšie. Metodiku a obdobie uplatnenia týchto nákladov preto odporúčame konzultovať s daňovými poradcami.

Ako je to s DPH

Legislatívna úprava v tejto oblasti chýba. Avšak z pracovných dokumentov EÚ VAT Committtee a prevažujúceho prístupu iných členských štátov vyplýva, že samotná ťažba by mala byť mimo predmet DPH, alternatívne sa považuje za oslobodené finančné služby.

Ťažiari sa teda nemusia obávať odvodu DPH do štátneho rozpočtu a ani implikácií súvisiacich s povinnou registráciou na platiteľa DPH.

POZOR! Inak môže byť posúdený predaj vyťaženej kryptomeny, keďže tento môže byť za určitých okolností považovaný za transakciu podliehajúcu zákonu o DPH[4] s tým, že spadá do finančných služieb oslobodených od DPH bez nároku na odpočet DPH na vstupe.

Predaj vyťaženej kryptomeny potom môže mať určitý finančný efekt, a to prostredníctvom tzv. DPH koeficienta. Koeficientom sa kráti vstupná DPH, pokiaľ platiteľ vykonáva činnosti s nárokom na odpočet DPH ako aj činnosti bez nároku.  

Mám nárok na odpočet DPH z nakúpených zariadení

Finančne kritickou otázkou však je možnosť odpočtu DPH pri nákupe zariadení a ich prevádzke (elektrická energia, nájom priestoru). Vychádzame pritom zo základného predpokladu, že ťažiar je registrovaným platiteľom DPH. 

Štandardný úzus je, že nárok na odpočet nevzniká, pretože ťažba je aktivita mimo predmetu DPH. Toto je určite bezpečná cesta. Avšak v poslednom období sú aj náznaky pre iné riešenie, ktoré je finančne priaznivejšie pre ťažiarov (zatiaľ však bez dostatočne spoľahlivých zdrojov).

Čo ak som zapojený v Pool mining

„Pool mining“  združuje ťažiarov do poolov, v ktorom majú šancu na získanie odmeny vyššie vďaka vyššiemu výkonu. Vytvorenie poolu je forma podnikania a pool si voči svojim členom účtuje poplatky (určité percento z výnosu).

Pokiaľ ťažiar funguje v poole na vlastný účet, t.j. na vlastné riziko, potom platia účtovné a daňové implikácie tak, ako sme ich uviedli vyššie v tomto blogu.

Služby súvisiace s ťažbou

Ťažiari môžu vo svojej činnosti využiť služby prenájmu ťažiacej kapacity, úschovy a starostlivosti o zariadenia, služby poolu alebo platformy, ktorá zabezpečuje ťažbu v mene a na účet svojich klientov.  

Príjmy z takýchto činností sa nezdaňujú tak, ako príjmy z ťažby u ťažiarov, ale poskytovatelia služieb súvisiacich s ťažbou postupujú pri účtovaní a zdanení podľa ekonomickej povahy poskytnutej služby v súlade s platnými účtovnými a daňovými predpismi.  

Ako pri stakingu

Legislatívna úprava zdaňovania príjmov zo stakingu absentuje, avšak sú určité náznaky, že by mohla byť totožná s režimom ťažby.

Na dosiahnutie vyššej právnej istoty si budeme musieť ešte chvíľu počkať.

Problematike stakingu sme sa venovali detailnejšie v blogu Zdaňovanie stakingu.


[1] https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovnictvo-audit/uctovnictvo/legislativa-sr/opatrenia-oblasti-uctovnictva/uctovnictvo-podnikatelov/podvojne-uctovnictvo/postupy-uctovania/

[2] https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Ucetnictvi_2018_Sdeleni-MF-k-uctovani-a-vykazovani-digitalnich-men.pdf

[3] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2003/595/20040101.html

[4] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/222/