Pred bránami Európskeho parlamentu stojí návrh nariadenia obsahujúceho pravidlá, ktoré zmenia anonymitu transakcií s krypto-aktívami a rozšíria povinnosti poskytovateľov služieb vo vzťahu k overovaniu totožnosti a identifikácii ich užívateľov, a tak môžu významne ovplyvniť spôsob akým budú služby krypto-aktív poskytované v budúcnosti. 

Ciele nariadenia

Európska únia má v úmysle prostredníctvom nariadenia, ako harmonizovaného právneho predpisu pre celý trh Európskej únie, upraviť podmienky uskutočňovania transakcií s krypto-aktívami. Týmto nariadením je Nariadenie o informáciách sprevádzajúcich prevody finančných prostriedkov a niektorých krypto-aktív (Transfer of Funds Regulation – TFR“), ktoré má za cieľ sťažiť páchateľom trestných činov využívanie krypto-aktív na pranie špinavých peňazí, financovanie terorizmu alebo inú trestnú činnosť.

Tieto ciele má v úmysle dosiahnuť implementovaním pravidiel z dielne FATF (Financial Action Task Force) známych pod označením Travel Rule. Pravidlá Travel Rule obsahujú súbor metód a požiadaviek pre identifikáciu osôb pri prevodoch finančných prostriedkov medzi finančnými inštitúciami a ich implementáciou má dôjsť k priblíženiu krypto-priemyslu a štandardného finančného sveta opäť o ďalší krok.

Nové práva a povinnosti

V porovnaní s tradičným finančným systémom sú však povinnosti adresované poskytovateľom krypto služieb nielen obsahovo širšie, ale aj prísnejšie v porovnaní s požiadavkami platnými pri finančných prostriedkoch, fiat menách alebo iných aktívach. Za prísnejšie ich možno považovať z dôvodu, že nové povinnosti poskytovateľov služieb krypto-aktív zahŕňajú okrem povinnosti identifikácie strán transakcie aj povinnosť zhromažďovania údajov o adresách užívateľov, vrátane údajov príjemcu transakcie už od prvého eura.

Poskytovateľom služieb krypto-aktív v zmysle predloženého nariadenia tak pribudnú nové povinnosti. Pôjde o povinnosti súvisiace so získavaním a overením totožnosti klientov pre účely zabezpečenia sledovateľnosti prevodov krypto-aktív, ktoré majú prispieť k zlepšeniu identifikácie podozrivých transakcií a k zníženiu využívania krypto-aktív na prianie špinavých peňazí a financovanie terorizmu.

V zmysle novej úpravy budú za týmto účelom poskytovatelia povinní získavať informácie o odosielateľovi transakcie (vrátane adresy jeho peňaženky), ako aj o príjemcovi. Rozsah získavaných údajov bude zahŕňať nasledujúce informácie:

Údaje o odosielateľovi transakcie

  • meno a priezvisko;
  • adresa peňaženky alebo účtu krypto-aktív vedeného u poskytovateľa služieb;

Údaje o príjemcovi transakcie

  • meno a priezvisko;
  • adresa peňaženky alebo účtu krypto-aktív vedeného u poskytovateľa služieb.

Nariadenie TFR stanovuje povinnosť získavania takýchto údajov pri všetkých transakciách realizovaných medzi adresami peňaženiek krypto-aktív alebo účtami krypto-aktív vedenými u poskytovateľov služieb.

Za účelom získania potrebného rozsahu informácií im nariadenie poskytuje pomocný nástroj pre zabezpečenie dodržiavania predmetných povinností – povinnosť odmietnuť spracovanie transakcie, v prípade ak užívateľ neposkytne požadované údaje, ako aj právo tieto informácie od užívateľa za týmto účelom vyžiadať. Ak k doplneniu požadovaných informácií zo strany užívateľa nedôjde bude môcť poskytovateľ vyhodnotiť predmetnú transakciu ako podozrivú a oznámiť ju príslušným orgánom dohľadu.

Okrem vyššie uvedených podmienok upravujúcich prevody medzi adresami vedenými u poskytovateľov služieb prekladaná úprava obsahuje aj osobitné podmienky vzťahujúce sa na prevody krypto-aktív medzi osobnými adresy, tzv. súkromnými peňaženkami, a rovnako na transakcie medzi osobnými adresami a adresami peňaženiek vedených u poskytovateľov služieb.

Osobné adresy/ Self-hosted adress

Novým pojmom, ktoré nariadenie zavádza je pojem osobná adresa (self-hosted address). Osobnú adresu definuje ako adresu, ktorá nie je spojená s poskytovateľom služieb krypto-aktív alebo inou osobou založenou mimo EÚ a poskytujúcou obdobné služby. Takéto adresy v praxi predstavujú peňaženky krypto-aktív spravované priamo užívateľmi, ktoré sú pod ich priamou kontrolou, vrátane kontroly nad súkromnými kľúčmi.

Predkladaná úprava má v úmysle aplikovať podmienky Travel Rule aj na takéto transfery avšak s drobnými odchýlkami. Povinnosť overenia údajov príjemcu a odosielateľa medzi osobnou adresou a adresou vedenou u poskytovateľa služieb bude platiť obdobne, avšak až od hodnoty prevyšujúcej sumu 1000 EUR. Okrem toho budú poskytovatelia služieb oprávnení a povinní overiť vlastnícke, prípadne iné právo na disponovanie s predmetnou osobnou adresou odosielateľa.

Osobitným režimom sa spravujú aj transakcie ku ktorým dochádza výlučne medzi osobnými adresami navzájom (P2P), na ktoré sa podmienky predmetného nariadenia nevzťahujú.

Zhrnutie

Nariadenie TFR má za cieľ komplexne stanoviť nové práva a povinnosti poskytovateľov služieb krypto-aktív naprieč celým trhom EÚ. Vo vzťahu k identifikácií a overovaniu údajov v zmysle TFR môžeme identifikovať 3 rôzne režimy, ktoré určujú rozsah a podmienky za ktorých sú poskytovatelia služieb s krypto-aktívami môžu byť povinní v zmysle tejto úpravy postupovať.

Regulačné režimy môžeme klasifikovať podľa subjektov transakcie rozlišovať na:

i) transakcie medzi účtami u poskytovateľa služieb – pri ktorých sa aplikujú povinnosti identifikácie subjektov bez ohľadu na hodnotu transakcie;

ii) transakcie medzi účtom/ peňaženkou vedenou u poskytovateľa služieb a súkromnou peňaženkou (self-hosted address) – pri ktorých sa povinnosti identifikácie subjektov transakcie aplikujú pri prevode aktív, ktorých hodnota prevyšuje sumu 1000 EUR; a

iii) transakcie medzi súkromnými peňaženkami – ktoré sa nachádzajúmimo regulačného rámca nariadenia.

Nariadenie TFR môžeme vo všeobecnosti charakterizovať ako progresívny právny predpis, ktorý zjednotí právnu úpravu na úrovni Európskej únie a napomôže k zníženiu počtu prípadov využívania krypto-aktív v trestnej činnosti. Okrem uvedeného prináša pre poskytovateľov služieb krypto-aktív povinnosti súvisiace so zhromažďovaním, overovaním a zaznamenávaním údajov užívateľov pri prevodoch krypto-aktív, ako aj povinnosti zdieľania takýchto údajov s ostatnými regulovanými subjektmi. Nemožno opomenúť ani povinnosť poskytovateľov služieb vyhodnocovať charakter transakcií a podozrivé transakcie nahlasovať príslušným orgánom dohľadu.

Na druhej strane možno tento predpis považovať za problematický najmä z dôvodov zásahov do ochrany transakčného súkromia, stotožňovania súkromných adries, ale aj vyššej miery identifikácie užívateľa v porovnaní s inými aktívami. Práve v súvislosti s možnými dôsledkami rozšírenej identifikácie užívateľov, evidencie informácií o transakciách a súvisiacim rizikom možného zneužitia súkromia sa na znenie Nariadenia TFR vzniesla vlna kritiky zo strany predstaviteľov odvetvia. Krypto-firmy a ich riaditelia ako napríklad Brian Armstrong – CEO Coinbase, upozorňujú na mnohé neželané následky, hrozby a riziká navrhovanej právnej úpravy s ambíciou ovplyvniť finálne znenie pred jeho schválením Európskym parlamentom. Medzi tie najvýznamnejšie radia riziko zneužitia údajov o majetku krypto-investorov, obmedzenie transakčnej slobody, ale aj nezohľadnenie princípu technologickej neutrality z dôvodu prísnejšej aplikácie pravidiel Travel Rule na krypto-aktíva.