V tomto úvodnom blogu k téme účtovania virtuálnych mien („VM“) sa budeme venovať účtovaniu obchodovania s VM – kryptomenami u spoločnosti. Aj keď účtovné predpisy poskytujú relatívne dostačujúcu  podporu aspoň v základných otázkach pri účtovaní o VM, nezaobíde sa to bez „chytákov“. A tým sa venujeme v tomto blogu.  

Vykazovanie VM na účtoch

Metodiku účtovania upravujú účtovné predpisy – zákon o účtovníctve[1] a Postupy účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva[2]. Pozor ale na to, že osobitná úprava sa uplatňuje pri účtovaní fondov (a teda ak predmetom aktív sú VM alebo iné kryptoaktíva).

VM sa považujú za krátkodobý finančný majetok. Ide o účtovnú skupinu 25, kde sa účtujú napríklad aj cenné papiere určené na obchodovanie. V SR sa teda VM nepovažujú za zásoby (účtované v účtovnej triede 1), ako tomu môže byť v iných krajinách.

Pre VM nie je presne určený syntetický účet, spoločnosť si môže podľa svojho uváženia vytvoriť novýnapríklad 258 –Virtuálna mena. Na tomto účte sú potom evidované jednotlivé analytické účty podľa konkrétnych VM.

Ako bolo uvedené vyššie, VM nadobudnuté napríklad kúpou sa teda účtujú na súvahových účtoch. Pokiaľ spoločnosť ťaží VM, tieto vyťažené VM sa dokonca evidujú až do ich predaja len na podsúvahových účtoch, t.j. nevykazujú sa ako majetok v aktívach Spoločnosti. Téme ťažby VM sa budeme venovať v osobitnom blogu, preto ju tu ďalej nerozoberáme.

Pokiaľ máte záujem o detailnejšie informácie o účtovaní, je Vám k dispozícii náš Ebook: Ako účtovať obchodovanie s kryptomenami v obchodnej spoločnosti. Táto publikácia je praktickou pomôckou pri účtovaní o nákupe, predaji a darovaní kryptomien ( virtuálnych mien) v obchodnej spoločnosti, pričom obsahuje :

  • postupy účtovania (vykazovanie, oceňovanie, účtovanie predaja a darovania, daňové konzekvencie);
  • účtovné súvzťažnosti (presun eur na burzu, nákup a predaj na burze, P2P obchody, výmena, darovanie);
  • príklady oceňovania kryptomien (ocenenie v cudzej mene, výmena a FIFO vs VAP);

Pri kúpe VM je potrebné ju oceniť v EUR

Pri kúpe VM výmenou za FIAT (štandardnú menu) alebo za inú VM sa na ocenenie používa tzv. reálna cena. Je to cena VM na zvoleného verejnom trhu s VM (kryptoburze) vyjadrená v EUR. Podľa konkrétnej situácie v obchodovaní si Spoločnosť určí, akým spôsobom má oceňovať VM ideálne v internej účtovnej smernici a tento spôsob dodržiava po celý rok.

Súčasne je pri nastavovaní systému účtovania a evidencii VM potrebné myslieť aj na daňové predpisy, pretože tie majú vlastnú definíciu obstarávacej ceny. V niektorých situáciách sa potom obstarávacia cena môže pre daňové a účtovné účely líšiť.

Poplatky hradené pri nákupe napr. kryptoburze netvoria súčasť obstarávacej ceny, t.j. idú do nákladov.

Pozor na P2P obchody!

Z vyššie uvedeného vyplýva, že pri P2P obchodoch je potrebné nakúpené VM v účtovníctve evidovať v cene podľa zvolenej kryptoburzy a prípadný rozdiel medzi skutočne zaplatenou cenou a burzovou cenou sa účtuje ako náklad alebo výnos. Pre daňové účely je však pri kúpe VM za FIAT obstarávacou cenou kúpna cena, čo má následne príslušné implikácie v evidencii aj daniach.

Čo je peer-2-peer obchodovanie s kryptomenami?

Mnoho účtovníkov prirodzene nemá zvládnutú interpretáciu základných pojmov v oblasti kryptomien, čo môže spôsobiť chybné účtovanie vedúce k pokutám zo strany správcu dane. Preto sa týmto pojmom sčasti venujeme aj v tomto článku ako aj na našich prednáškach. 

P2P obchodovanie v podstate znamená trhovisko na ktorom sa stretáva kupujúci a predávajúci bez toho, aby v tomto vzťahu figuroval nejaký prostredník. Tým, že k obchodom dochádza elektronicky, v štandardných transakciách takýmto prostredníkom býva napríklad nejaký server. V P2P transakciách sú si však všetci účastníci rovní a realizujú transakcie bez toho, aby ich bolo potrebné niekde na centrálnej úrovni sprocesovať alebo zaznamenávať. 

Čo je krypto burza?

Je trhovisko na ktorom sa stretáva dopyt s ponukou. V súčasnosti existuje množstvo významných centralizovaných, ale aj decentralizovaných platforiem, ktoré ponúkajú účastníkom trhu stretnúť sa a realizovať transakcie. 

Pri centralizovaných platformách existuje akýsi prostredník, ktorý určuje pravidlá predmetnej platformy a štandardne si aj za to berie odplatu. Pri decentralizovaných burzách je systém nastavený automaticky a odplatu štandardne dostávajú takí účastníci trhu, ktorí tento trh legitimizujú (napríklad poskytujú tzv. likviditu).  

Počas držby sa VM nepreceňujú

Ak spoločnosť VM drží a neobchoduje s nimi, zmeny ceny VM na trhu sa v účtovníctve premietajú nasledovne:

  • Rast ceny – VM sa nepreceňujú, stále sa evidujú v pôvodnej oceňovacej cene, ktorú mali pri kúpe, t.j. z nárastu ceny (bez predaj VM) sa nevykazuje zisk a ani sa nezdaňuje.
  • Pokles ceny – spoločnosť nemá povinnosť preceňovať VM na aktuálnu cenu, ale pri poklese ceny je potrebné vytvoriť tzv. opravnú položku na ťarchu nákladov, ktorá dočasne znižuje hodnotu VM vykazovanú  v účtovníctve, však nemá vplyv na daň z príjmov.

Pri predaji VM sa vykazuje zisk / strata

Pri predaji alebo výmene VM sa zaúčtuje:

  • obstarávacia (nákupná) cena do nákladov na účet 568 – Ostatné finančné náklady;
  • predajná cena do výnosov na účet 668 – Ostatné finančné výnosy.

Rozdiel medzi výnosom a nákladom je zisk alebo strata z predaja VM.

Obchodovanie s kryptomenami pre krátkodobý zisk a zdaňovanie

Viacerí daňovníci s ktorými sa v rámci poradenstva stretávame, sú aj aktívni obchodníci. Tí sa stretávajú s relatívne veľkým množstvom praktických a technických nedostakov pri zabezpečení plnohodnotnej compliance s daňovými a účtovnými predpismi. Pri aktívnom obchodovaní je totiž nevyhnutné viesť evidenciu o každom jednom pohybe a to bez ohľadu na to, či sa jedná o FO alebo PO (viac nižšie). 

Pri niektorých právnych a účtovných formách je potrebné pri aktívnom obchodovaní preceňovať aktíva výsledkovo, čo má dopad na základ dane. Rovnako treba dať pozor na to, že daňová strata z obchodovania s kryptomenami u FO ako aj PO nie je daňovo uznateľná. Ak FO alebo PO realizuje pravidelné obchody v rámci roka prostredníctvom výmeny za iné krypto aktíva, dávame do pozornosti možnosť optimalizovať prípadný zisk pred koncom roka a vyhnúť sa tak sčasti alebo úplneniu zdaneniu pri aktívnom obchodovaní výmenami. 

Potrebné viesť „skladovú“ evidenciu

Informácie uvedené vyššie sa týkali zaúčtovania prípadov v účtovníctve. Dovoľujeme si však zdôrazniť, že ako podklad pre účtovanie slúži tzv. analytická evidencia vedená mimo účtovníctva (napr. v exceli, alebo špeciálnom softvéri). Je to akási evidencia „skladu“ s VM, kde sa evidujú hlavne prírastky, úbytky, zostatky a ceny jednotlivých VM, t.j. jednotlivé obchody.

V praxi spoločnosť často predáva množstvo VM, ktoré bolo nakúpené v rôznom čase a v rôznych cenách. Na priradenie nákupov k predaju existuje viacero metód ako napríklad FIFO alebo cena zistená váženým aritmetickým priemerom. FIFO – first in, first out – predpokladá, že ako prvé uplatníte do výdavkov najstaršie nákupy. Metóda váženého aritmetického priemeru predpokladá priemerovanie obstarávacích cien s váhou podľa nakúpeného množstva.

Kryptopeňaženky

Kryptopeňaženka slúži na uchovávanie a nakladanie s kryptomenami. Aj keď existuje viacero ich druhov, vo všeobecnosti je možné kryptopeňaženky rozdeliť na online verzie a offline verzie. Tie online vedia byť kedykoľvek k dispozícii na obchodovanie, keďže sú napojené k internetu. Na druhej strane práve táto skutočnosť zvyšuje ich expozíciu k IT riziku. Na druhej strane offline kryptopeňaženky slúžia na ochranu pred počítačovými útokmi, ale sú pre zmenu menej flexibilné. 

Viac sme sa téme dane z príjmov fyzických osôb ako aj spoločností venovali v tomto blogu :

Väzba na dane

Na účtovanie VM nadväzuje posúdenie operácii pre daňové účely. Vo väčšine prípadov je daňový režim zhodný s účtovným, avšak môže sa líšiť napr. pri strate z predaja VM, opravných položkách, P2P predaji.

Problematika účtovania VM je však podstatne komplexnejšia a prináša mnohé situácie, ktoré nie sú riešené účtovnými predpismi, avšak zaúčtovať ich treba. Odporúčame si premyslieť a písomne ukotviť do smernice metodiku účtovania obchodov, ktoré spoločnosť štandardne vykonáva, prípadne konzultovať s účtovným alebo daňovým poradcom možné nadväznosti.

Zdaňovanie kryptomien

Zdaňovanie kryptomien je základnou témou slovenského krypto prostredia od momentu, kedy prví investori zaznamenali prvé zisky pri disponovaní s BTC. O zdaňovaní kryptomien sme veľa písali napríklad: 

Najčastejšie otázky

Koľko sa platia dane z kryptomien?

Výška daňového zaťaženia a možností optimalizácie závisí od individuálnych okolností daňovníka ako aj od typu príjmu. Štandardne sa platí daň pri sadzbe dane 19 % alebo 25 % a k tomu je potrebné u povinne zdravotne poistených fyzických osôb pripočítať aj zdravotné poistné pri sadzbe 14 %. Pri právnických osobách je sadzba dane 15 % alebo 21 % a eventuálne aj 7 % daň z dividend. Finálna výška dane závisí najmä od možností optimalizácie ako aj typu príjmu. 

Keďže niektoré typy transakcií s kryptomenami podliehajú DPH, sadzba je 20 %.  

Odkedy sa zdaňujú kryptomeny?

Štandardne je to momentom disponovania s kryptomenou, ale v niektorých prípadoch je to aj momentom nadobudnutia. Viac o tom v našom článku a legislatívnej iniciatíve o zdaňovaní stakingu

Ktoré kryptomeny sa nezdaňujú?

Zisk z akejkoľvek kryptomeny podlieha dani z príjmov. Niektoré typy transakcií s kryptomenami však nepodliehajú DPH. Ide napríklad o službu zmenárne. 

Ako získam záznamy o kryptotransakciách?

Väčšina obchodných platforiem umožňuje exporty, ktoré vedia byť, automaticky alebo prostredníctvom nejakého prostredníka, importované do štandardných slovenských softvérových riešení. Pokiaľ Vám ale obchodná platforma tieto exporty neposkytuje na automatickej báze, treba o to požiadať. 

Cez čo nakupovať kryptomeny na firmu? 

Väčšina relevantných krypto platforiem umožňuje registráciu aj obchodovanie cez právnickú osobu. Zo skúseností je však takáto registrácia ako aj samotný compliance s daňovými a účtovnými predpismi náročnejší, ale pre zmenu môže viesť k nižšiemu zdaneniu. 

Ak už niekoľko rokov nevykazujem svoju kryptoinvestíciu v daňových priznaniach, čo s tým môžem teraz robiť?

Nepriznanie príjmov je trestným činom a je preto potrebné predmetné príjmy priznať prostredníctvom dodatočného daňového priznania a zaplatiť daň. 

Musím účtovať kryptomeny ak som v daňovom raji?

To závisí od toho o akú jurisdikciu ide. V našej praxi sa venujeme aj zakladaniu zahraničných spoločností s cieľom využiť ich rozumnejšiu a etablovenjšiu právnu úpravu kryptomien. Treba však dávať pozor na rôzne daňové nástrahy ako sú napríklad CFC pravidlá. Viac o tejto téme nájdete tu.


[1] https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2002/431/20220101

[2] https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/uctovnictvo-audit/uctovnictvo/legislativa-sr/opatrenia-oblasti-uctovnictva/uctovnictvo-podnikatelov/podvojne-uctovnictvo/postupy-uctovania/