spoločnosti CARPATHIAN Courses s. r. o., so sídlom: Grösslingová 5, Bratislava- mestská časť Staré Mesto 811 09, Slovenská republika, IČO: 50 399 675, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 112549/B

pre užívateľov internetového portálu www.cryptotaxlaw.sk

 • Výklad pojmov
  • Na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:
   • VOP sú tieto všeobecné obchodné
   • Poskytovateľ je spoločnosť CARPATHIAN Courses, r. o., so sídlom: Grösslingová 5, Bratislava 811 09, Slovenská republika, IČO: 50 399 675, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 112549/B, ktorá je poskytovateľom Produktov a Služieb prostredníctvom Portálu.
   • Užívateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony, ktorá užíva, využíva alebo žiada Produkty a Služby poskytované Poskytovateľom. Užívateľom sa rozumie Neregistrovaný užívateľ alebo Registrovaný užívateľ.
   • Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
   • Registrovaný užívateľ je užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu Portálu, ktorého technická podstata potrebu registrácie vyžaduje, a ktorý užíva a/alebo nakupuje On- line Produkty a Služby, Produkty a Služby poskytnuté Poskytovateľom na základe zmluvného vzťahu a týchto
   • Neregistrovaný užívateľ je užívateľ, ktorý má prístup k verejne prístupnému obsahu Portálu, ktorého technická podstata potrebu registrácie nevyžaduje.
   • Reklamačný poriadok sú podmienky reklamácie vád zo strany Užívateľa a spôsob vybavenia reklamácie zo strany Poskytovateľa, ktorý je prístupný na Portáli.
   • Portál je webový portál cryptotaxlaw.sk, ktorého obsah tvorí Obsah portálu vložený Poskytovateľom.
   • Produkty a Služby Produkty alebo Služby sú On-line Produkty a Služby, Školenia, Konferencie, Webináre, video konferencie, odborné články, elektronické knihy resp. e-books, komentované znenia právnych predpisov a ostatný Obsah Portálu a iné Produkty a Služby poskytované Poskytovateľom prostredníctvom Portálu, alebo také, na ktoré Portál priamo odkazuje.
   • On-line Produkty a Služby On-line Produkty alebo Služby sú produkty a služby poskytované zo strany Poskytovateľa on-line prostredníctvom Portálu, alebo prostredníctvom platformy YouTube, ktorými sú najmä odborné články, komentované znenia právnych predpisov, návody, príručky, vzorové zmluvy a podania, interaktívne praktické pomôcky alebo iné On-line Produkty a Služby, ktoré tvoria Obsah Portálu. Ich bližšia konkrétna špecifikácia je dostupná na Portáli.
   • Školenie je odborné podujatie s osobnou účasťou jeho poslucháčov poskytované formou živého on-line vysielania v reálnom čase, ktorého podstatou je zabezpečenie prednášky čí série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, ktoré je sústredné na danú oblasť vzdelávania a ktorého cieľom je odovzdanie teoretických a praktických vedomostí jeho poslucháčom.
 • Konferencia je odborné podujatie s osobnou účasťou jeho poslucháčov, zamerané na zabezpečenie prednášky či série prednášok s diskusiou a pripomienkami poslucháčov, s ohľadom na danú oblasť vzdelávania, so širokou účasťou teoretických a praktických pracovníkov, ktoré sa zameriava na vyjadrenie stanovísk k rozličným aspektom odbornej
 • Webinár je Školenie, na ktorom sa poslucháči zúčastňujú na diaľku prostredníctvom určeného webového rozhrania alebo on-line aplikácie.
 • Video konferencia je Konferencia, na ktorej sa poslucháči zúčastňujú na diaľku prostredníctvom určeného webového rozhrania alebo on-line aplikácie.
 • Cena je cena Produktov a Služieb uvedená v Cenníku Poskytovateľa, prípadne priamo v ponuke konkrétneho Produktu alebo Služby. Cena Produktu alebo Služby je Užívateľovi vždy oznámená dopredu v presnej a konečnej výške. K Cene bude pripočítaná DPH vo výške podľa aktuálnych platných právnych predpisov. Prípadné osobitné náklady spojené s využívaním Produktov a Služieb budú Užívateľovi vopred v zrozumiteľnej forme oznámené.
 • Cenník Poskytovateľa je dokument vydávaný jednostranne Poskytovateľom, zverejnený na Portáli, v ktorom je určená Cena Produktov alebo Služieb. Poskytovateľ si vyhradzuje právo za niektoré Produkty a Služby uviesť Cenu priamo pri ponuke konkrétneho Produktu alebo Služby, tieto nemusia byť zahrnuté priamo v Cenníku Poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený jednostranne meniť Cenník Poskytovateľa, štruktúru aj výšku Cien za poskytované Produkty a Služby v súlade s týmito
 • Obsah Portálu je textový obsah, vizualizácia, zvukové a obrazovo-zvukové záznamy, dizajn, ochranná známka, všetky vyobrazenia a všetky databázy tvoriace obsah Portálu. Obsah Portálu tvoria najmä odborné články, legislatívne úpravy, video Školenia, odborné materiály a ponuky ďalších Produktov a Služieb, ktoré môžu byť poskytované aj prostredníctvom tretích strán (napr. YouTube).
 • YouTube znamená on-line službu/platformu youtube.com poskytovanú spoločnosťou Google Ireland Limited, spoločnosť založená a fungujúca podľa právnych predpisov Írska (registračné číslo 368047) so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, prostredníctvom ktorej môžu byť Registrovaným užívateľom sprístupnené nahrávky Odborných podujatí.
 • Všeobecné ustanovenia
  • Tieto VOP vydáva Poskytovateľ s cieľom úpravy podmienok a pravidiel využívania Produktov a Služieb prostredníctvom Portálu. Tieto VOP sú záväzné pre Poskytovateľa a všetkých Užívateľov v rozsahu v akom sa na nich ustanovenia týchto VOP vzťahujú.
  • Užívateľ je povinný oboznámiť sa s VOP a vyjadriť s nimi súhlas. V prípade Registrovaného užívateľa je súhlas s VOP vyjadrený pri registrácii, ak tieto VOP neustanovujú inak. Neregistrovaný užívateľ svoj súhlas s VOP vyjadruje používaním Portálu. Ak akákoľvek osoba nesúhlasí s VOP, je povinná zdržať sa používania Obsahu Portálu, a to aj užívania voľne prístupného obsahu na Portáli bez potreby registrácie.
  • Poskytovateľ poskytuje užívateľom Produkty a Služby na základe zmluvného vzťahu medzi Poskytovateľom a Užívateľom a týchto VOP (ďalej len „Zmluva“).
  • Obsah Portálu je chránený právami duševného vlastníctva, autorskými právami, rovnako aj právami na ochranu obchodného mena a právami na ochranu ochranných známok. Poskytovateľ je jediným výlučným nositeľom akýchkoľvek práv duševného vlastníctva Obsahu Portálu, pričom je oprávnený udeľovať súhlas s výkonom práv duševného vlastníctva súvisiacich s obsahom portálu podľa zákona č. 185/2015 Z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „Autorský zákon“).
  • V prípade použitia Obsahu Portálu ktoroukoľvek osobou odlišnou od Poskytovateľa na iných webových portáloch bez písomného súhlasu Poskytovateľa takéto konanie napĺňa znaky skutkovej podstaty trestného činu porušovania autorského práva podľa ustanovenia 283 zákona č. 300/2005 Z. z.

Trestný zákon v znení neskorších predpisov. V takomto prípade vzniká Poskytovateľovi nárok na náhradu škody, ktorá mu bola takýmto konaním spôsobená, prípadne má Poskytovateľ nárok na uplatnenie ďalších práv, ktoré mu vyplývajú z Autorského zákona a iných právnych predpisov.

 • V prípade použitia Obsahu Portálu na iných webových portáloch bez písomného súhlasu Poskytovateľa, má Poskytovateľ oprávnenie požadovať zničenie všetkých materiálov, ktoré boli na tomto základe použité a vytvorené inými webovými portálmi a to na náklady a zodpovednosť osoby, ktorá neoprávnene použila Obsah Portálu.
 • Uzatvorením akejkoľvek Zmluvy podľa týchto VOP medzi Poskytovateľom a Užívateľom sa stávajú tieto VOP jej neoddeliteľnou súčasťou a sú v celom rozsahu záväzné pre zmluvné strany Zmluvy, a to vždy v ich aktuálnom znení.
 • Registrácia a platobné podmienky
  • Prístup k Portálu majú Registrovaní užívatelia a Neregistrovaní užívatelia. Neregistrovaný užívateľ má prístup k verejne prístupnému Obsahu Portálu, ktorého technická podstata potrebu registrácie nevyžaduje.
  • Registrácia nového Užívateľa sa uskutočňuje prostredníctvom elektronického formulára Registrácia užívateľa, ktorý je súčasťou Obsahu Portálu. Do elektronického formulára Registrácia užívateľa zadá nový Užívateľ požadované informácie, následne vyjadrí svoj súhlas s VOP zaškrtnutím ikony súhlasu s VOP, na základe čoho odošle svoju registráciu Poskytovateľovi. Súhlas s VOP je podmienkou uzatvorenia Zmluvy s Poskytovateľom.
  • Užívateľ sa zaväzuje uviesť pri registrácii pravdivé, úplné a presné údaje a písomne oznámiť Poskytovateľovi všetky zmeny svojich identifikačných údajov poskytnutých pri registrácii. V prípade neoznámenia týchto zmien sú rozhodné údaje uvedené pri registrácii a Užívateľ zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú v dôsledku porušenia povinnosti Užívateľa podľa tohto bodu Poskytovateľovi.
  • Registrovaný užívateľ je oprávnený objednať alebo zakúpiť si prostredníctvom Portálu Produkty a Služby prostredníctvom objednávok adresovaných Poskytovateľovi (ďalej len „Objednávka“).
  • Odoslaná Objednávka je pre Užívateľa záväzná a považuje sa za návrh na uzatvorenie O potvrdení prijatia Objednávky a jej akceptácii zašle Poskytovateľ Registrovanému užívateľovi potvrdzujúci e-mail spolu so znením Zmluvy. Zmluva podľa týchto VOP sa považuje za uzatvorenú okamihom odoslania akceptácie Objednávky Poskytovateľom a v prípade, ak Užívateľ zvolí platbu za Produkty a Služby prostredníctvom elektronického platobného systému umiestneného na Portáli, považuje sa Zmluva podľa týchto VOP za uzavretú okamihom prijatia platby na účet Poskytovateľa.
  • Ak pri zaslaní Objednávky Užívateľ nezvolí spôsob platby cez elektronický platobný systém, Poskytovateľ po prijatí Objednávky Poskytovateľ vystaví a zašle Užívateľovi faktúru na sumu zodpovedajúcu Cene za dodanie alebo poskytnutie Produktov a Služieb podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, v zmysle zákona č. 222/2004 z. o dani z pridanej hodnoty, a to elektronicky na adresu uvedenú Užívateľom, s čím Užívateľ akceptáciou týchto VOP súhlasí. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu za poskytovanie Produktov a Služieb včas, a to najneskôr k dátumu splatnosti uvedenom na príslušnej faktúre. Súhlas so zaslaním riadnej faktúry v elektronickej podobe môže Užívateľ odvolať písomným oznámením na adresu Poskytovateľa.
  • V prípade, že Užívateľ zvolí spôsob platby cez elektronický platobný systém umiestnený na Portáli, odplata za Produkty a Služby sa považuje za zaplatenú okamihom pripísania celej sumy vyfakturovanej v príslušnej faktúre na účet Poskytovateľa.
  • Za deň zaplatenia / platby Ceny sa rozumie ten deň, kedy boli peňažné prostriedky pripísané na bankový účet Poskytovateľa. Za účet Poskytovateľa sa na účely týchto VOP považuje aj účet zriadený Poskytovateľovi u dodávateľa elektronického platobného systému.
  • V prípade ak Cena Produktov a Služieb uvedená na faktúre nebude pripísaná na bankový účet Poskytovateľa riadne a včas, Objednávka, už uzatvorená Zmluva sa k prvému dňu omeškania so

zaplatením v celom rozsahu ruší. Poskytovateľ nie je povinný dodať žiadnu objednaný Produkt alebo Službu až kým zaň nie je riadne zaplatená Cena.

 • Ak v prípade dôvodov na strane Užívateľa dôjde k zmene dohodnutého rozsahu poskytovania objednaného alebo zakúpeného Produktu a Služby, v dôsledku čoho bude navýšená Cena, zaväzuje sa Užívateľ túto zvýšenú Cenu, vrátane nákladov, ktoré Poskytovateľovi s takouto zmenou vznikli, platiť odo dňa vykonania zmeny v rozsahu poskytovaných Produktov alebo Služieb zo strany Poskytovateľa.

 

 • Práva a povinnosti Užívateľa a Poskytovateľa
  • Užívateľ sa zaväzuje, že nebude Portál meniť, blokovať alebo inak narúšať, preťažovať či poškodzovať jeho dobré meno alebo dobré meno Poskytovateľa. Ďalej sa zaväzuje, že nebude ohrozovať či narušovať prevádzku Portálu, ohrozovať, narušovať, obchádzať či prelamovať zabezpečenia Portálu a Poskytovateľom použité technické prostriedky ochrany alebo získavať osobné údaje o iných Užívateľoch ani prihlasovacie mená alebo heslá ostatných Užívateľov. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy uzatvorenej s Užívateľom odstúpiť v súlade s čl. 10 Užívateľ sa rovnako zaväzuje dodržiavať práva a chrániť oprávnené záujmy Poskytovateľa a tretích osôb. Užívateľ je povinný nevyužiť Obsah Portálu poskytovaný Poskytovateľom k akýmkoľvek nezákonným činnostiam alebo k činnostiam, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, neukladať v rámci použitia Služby obsah, ktorý je v rozpore s právnymi predpismi alebo týmito VOP, obchodnými zvyklosťami či dobrými mravmi. V prípade porušenia týchto povinností si Poskytovateľ vyhradzuje právo na odstránenie obsahu zverejneného Užívateľom, k okamžitému zastaveniu poskytovania On- line Produktov a Služieb, alebo k zablokovaniu prístupu tohto užívateľa k Obsahu Portálu. V prípade, ak by zo strany Poskytovateľa došlo k zablokovaniu prístupu k Obsahu Portálu, končí týmto automaticky zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Užívateľom založený na základe Zmluvy.
  • Užívateľ nedisponuje oprávnením na poskytovanie, postúpenie, prenajímanie, požičiavanie, ani na iné poskytovanie povolenia na prístup k Obsahu Portálu tretím osobám, či už úplne alebo čiastočne, trvalo alebo dočasne, odplatne či bezodplatne, a to bez predchádzajúce písomného súhlasu Poskytovateľa. Užívateľ je povinný zabezpečiť svoje identifikačné a / alebo registračné údaje (vrátane hesiel) pre prístup ku svojmu kontu pred zneužitím, najmä ich neposkytnúť tretej
  • Užívateľ súhlasí, aby Poskytovateľ kedykoľvek skontroloval, či užívateľ používa Produkty a Služby v rozsahu a za podmienok ustanovených VOP a overil si ich dodržiavanie.
  • Užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
 1. pri používaní Portálu sú uplatňované rovnaké pravidlá, či už morálne, etické alebo aj právne, ktoré sú rovnako uplatňované pri akejkoľvek inej forme verejného a verejne prístupného stretávania sa v rámci určitej spoločnosti,
 2. plne zodpovedá za celý obsah, ktorý sprístupní na Portáli v súvislosti s použitím určitého On-line Produktu a Služby (najmä zverejňovanie článkov). Obsah Registrovaného užívateľa, ktorý Užívateľ sprístupnil na Portáli, musí byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi, pričom nemôže zasahovať do práv Poskytovateľa, ale ani do práv tretích osôb;
 3. obsah Portálu je priebežne upravovaný podľa úvahy Poskytovateľa, ktorý môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu Registrovaného užívateľa meniť či odstraňovať akúkoľvek časť obsahu;
 4. Poskytovateľ je oprávnený sprístupňovať na Portáli reklamu, a to aj kontextovo cielenú;
 5. Poskytovateľ je oprávnený prestať prevádzkovať Portál úplne, túto skutočnosť je však Prevádzkovateľ povinný písomne oznámiť Užívateľovi, a to elektronicky prostredníctvom Portálu, minimálne 30 dní pred skončením prevádzkovania Portálu.
  • Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania On- line Produktov a Služieb podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie Poskytovateľom v súlade s Reklamačných poriadkom. Poskytovateľ odstráni tieto vady poskytovania On-line Produktov a Služieb v súlade s jednotlivými ustanoveniami Reklamačného
 • Tieto VOP ďalej obsahujú jednotlivé podmienky poskytovania Produktov a Služieb zo strany Poskytovateľa pre Užívateľa, pričom tieto sa ďalej rozdeľujú nasledovne:
 • On-line Produkty a Služby;
 • Školenia a Konferencie;
 • Webináre a Video
  • Poskytovateľ zabezpečí dodanie objednaného produktu alebo služby v nasledovných lehotách:
 • On-line Produkty a Služby – objednaný prístup bude aktivovaný v lehote do 48 hodín odo dňa prijatia úhrady Ceny v plnej výške na účet Poskytovateľa;
 • Školenia a Konferencie – budú poskytnuté v termíne uskutočnenia daného Školenia alebo Konferencie uvedenom v pozvánke, ktorú Poskytovateľ zašle užívateľovi bez zbytočného odkladu po prijatí úhrady Ceny v plnej výške na účet Poskytovateľa;
 • Webináre a Video konferencie – budú poskytnuté v termíne uskutočnenia daného Webináru alebo Video konferencie uvedenom v pozvánke, ktorú Poskytovateľ zašle užívateľovi bez zbytočného odkladu po prijatí úhrady Ceny v plnej výške na účet Poskytovateľa, alebo budú užívateľovi poskytnuté do 48 hodín od prijatia úhrady Ceny Webinára alebo Video konferencie v plnej výške na účet Poskytovateľa.
  • Zmeny poskytovania Produktov a Služieb a zmenu týchto VOP zároveň s dátumom účinnosti nových VOP budú Užívateľovi oznámené elektronicky ich zverejnením na Portáli alebo prostredníctvom e- mailovej správy doručenej na známu elektronickú adresu Užívateľa.
  • Ak Užívateľ najneskôr do štrnásť (14) dní odo dňa zverejnenia oznámenia o zmenách v poskytovaní Produktov a Služieb a VOP výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti
 • Obmedzenie zodpovednosti Poskytovateľa za vady a za škody
  • Poskytovateľ vyhlasuje, že:
 • informácie poskytnuté a sprístupnené v On-line Produktoch a Službách nie sú záväzné a majú informatívny charakter, nie sú odporúčaním, ponukou ani návrhom na uzavretie zmluvy, ak nie je výslovne uvedené inak alebo ak to nevyplýva z VOP;
 • ak sú informáciami v zmysle predchádzajúceho bodu právne predpisy uverejňované v Zbierke zákonov SR, jediným oficiálnym publikačným prostriedkom je Zbierka zákonov SR vydaná v tlačenej podobe Ministerstvom spravodlivosti SR a táto je rozhodujúca pre aktuálne znenie právneho predpisu;
 • nezodpovedá a neposkytuje Užívateľovi žiadnu záruku za nepretržité alebo bezchybné fungovanie internetových portálov, za odkazy na iné internetové stránky ani za rýchlosť Užívateľom používaného internetového pripojenia;
 • prepojenia na internetové stránky tretích osôb, ktoré sa nachádzajú na Portáli, sú poskytované s cieľom zvýšenia pohodlia Užívateľov. Prechodom na tieto prepojenia Užívateľ opúšťa internetové prostredie Poskytovateľa. Poskytovateľ nezodpovedá za obsah internetových stránok tretích osôb ani ich žiadnym spôsobom
  • Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že pre bezchybné používanie Produktov a Služieb v osobnom počítači alebo mobilnom zariadení je potrebné minimálne nasledovné vybavenie:
 • počítač alebo mobilné zariadenie (mobilný telefón, tablet) s prístupom na internet;
 • aktualizovaný internetový prehliadač, v ktorom musia byť minimálne povolené funkcie: javascript a cookies;
 • prehliadač dokumentov PDF;
 • emailové
 • Zodpovednosť Poskytovateľa v prípadoch prerušenia alebo obmedzenia poskytovania On-line Produktov a Služieb z dôvodov na strane Poskytovateľa je voči Užívateľovi obmedzená len na povinnosť Poskytovateľa obnoviť ich Túto povinnosť Poskytovateľ nemá v prípade úplného zastavenia poskytovania On-line Produktu alebo Služby v súlade s VOP.
 • Užívateľ je povinný oznámiť Poskytovateľovi bez zbytočného odkladu všetky vady poskytovania On- line Produktov a Služieb podľa týchto VOP a bezodkladne ohlásiť Poskytovateľovi všetky jemu známe skutočnosti, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť ich poskytovanie Poskytovateľom v súlade s Reklamačných poriadkom. Poskytovateľ odstráni tieto vady poskytovania On-line Produktov a Služieb v súlade s jednotlivými ustanoveniami Reklamačného
 • On-line Produkty a Služby
  • Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi On-line Produkty a Služby, ktorých je prevádzkovateľom.
  • Užívateľmi On-line Produktov a Služieb sú Registrovaní užívatelia a Neregistrovaní užívatelia. Poskytovateľ poskytuje Užívateľom možnosť používať On-line Produkty a Služby, a to buď bezplatne alebo za
  • Registrovaní užívatelia majú prístup k On-line Produktom a Službám na základe Zmluvy, a to v rozsahu:
 1. vybraného, objednaného a zaplateného jednotlivého On-line Produktu alebo Služby v súlade s ponukou On-line Produktov a Služieb zverejnených na Portáli;
 2. voľne dostupného Online Produktu alebo Služby poskytovaného
  • Neregistrovaní užívatelia majú prístup k On-line Produktom a Službám v takom rozsahu, v akom technická podstata konkrétneho On-line Produktu alebo Služby registráciu nevyžaduje.
  • On-line produkty a služby za odplatu sú poskytované na základe zakúpenia konkrétneho On-line Produktu alebo Služby.
  • Zmluva na základe ktorej Poskytovateľ poskytuje Registrovanému užívateľovi On-line Produkty a Služby, sa uzatvára na dobu určitú, ak sa zmluvné strany nedohodnú
  • Zmluva medzi Poskytovateľom a Registrovaným užívateľom zaniká spôsobom uvedeným týmito VOP, najmä uplynutím času, na ktorý bola Zmluva dojednaná, ak bola dojednaná na dobu určitú, písomnou dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy zo strany ktorejkoľvek zmluvnej strany, alebo iným spôsobom uvedeným v článku 10 týchto
  • Ak je Zmluva uzatvorená na základe dohody medzi Poskytovateľom a Registrovaným užívateľom na dobu určitú, zašle Poskytovateľ Registrovanému užívateľovi 30 dní pred skončením zmluvného vzťahu prednostne elektronicky alebo písomne na adresu uvedenú Registrovaným užívateľom upozornenie o skončení zmluvného vzťahu spolu so zálohovou faktúrou s určenou lehotou splatnosti. V prípade ak Užívateľ zaplatí zálohovú faktúru v lehote splatnosti, medzi zmluvnými stranami dôjde k predĺženiu zmluvného vzťahu o dobu, na ktorú bol zmluvný vzťah na základe Zmluvy medzi Poskytovateľom a Registrovaným užívateľom pôvodne dohodnutý. Zaplatením zálohovej faktúry Registrovaný užívateľ vyjadrí svoj súhlas s VOP aktuálnymi v čase uhradenia zálohovej faktúry, pričom predĺžením zmluvného vzťahu sa stávajú tieto VOP v aktuálnom znení jeho neoddeliteľnou súčasťou.
 • Školenia, Konferencie, Webináre a Video konferencie
  • Poskytovateľ poskytuje Užívateľom na základe Objednávky Školenia, Konferencie, Webináre a Video konferencie (ďalej tiež len „Odborné podujatie“). Účasť na Odbornom podujatí je prístupná iba pre Registrovaných používateľov:
 1. bezodplatne na základe záväznej odoslanej Objednávky potvrdenej Poskytovateľom, alebo
 2. za odplatu na základe záväznej odoslanej Objednávky potvrdenej Poskytovateľom a tomu nadväzujúcemu uzavretiu Zmluvy podľa ust. § 409 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  • Poskytovateľ poskytuje pre Užívateľov prístup k digitálnemu obsahu, ktorý tvoria nahrávky Odborných podujatí. Prístup k nahrávkam Odborných podujatí poskytuje Poskytovateľ ním zvoleným spôsobom

na základe záväznej odoslanej Objednávky potvrdenej Poskytovateľom a tomu nadväzujúcemu uzavretiu Zmluvy, ktorej súčasťou je udelenie licenčného oprávnenia na použitie danej nahrávky Odborného podujatia, a to buď

 1. bezodplatne; alebo
 2. za odplatu.
  • Na základe záväznej Objednávky podľa čl. 1 písm. a) a b) a čl. 7.2 písm. a) a b) Poskytovateľ pre Registrovaného užívateľa zabezpečí účasť na Odbornom podujatí alebo poskytne prístup nahrávke Odborného podujatia  tak,   zašle   Registrovanému   užívateľovi   na   emailovú   adresu   uvedenú v Objednávke pozvánku, v závislosti od konkrétneho Produktu s bližšími informáciami o:
 3. mieste, čase a programe Školenia alebo Konferencie; alebo
 4. on-line platforme, na ktorej sa uskutoční Webinár alebo Video konferencia s poskytnutím potrebných inštrukcií pre prihlásenie sa do Webináru alebo Video konferencie v čase jej konania; alebo
 5. sprístupnení nahrávky Odborného podujatia s uvedením miesta jej sprístupnenia (i) na Portáli, (i) alebo na platforme YouTube, (iii) alebo iným užívateľsky vhodným spôsobom, a zároveň o inštrukciách a prístupových údajoch pre prístup k predmetnej nahrávke Odborného
  • Objednávky účasti na Odbornom podujatí sú Poskytovateľom evidované v poradí, v akom mu boli doručené, a to až do úplného obsadenia kapacity príslušného Odborného Uzávierka Objednávok na účasť na Odbornom podujatí je 48 hodín pred konaním príslušného Odborného podujatia, ak pre konkrétny prípad nie je v oznámení o konaní Odborného podujatia zverejnenom na Portáli uvedené inak. Objednávky doručené Poskytovateľovi po termíne uzávierky Poskytovateľ nie je povinný prijať.
  • Objednávateľ si vyhradzuje právo neprijať akúkoľvek Objednávku na účasť na Odbornom podujatí bez udania dôvodu.
  • Cena za účasť na Odbornom podujatí sa určí podľa počtu osôb, pre ktoré sa účasť na Odbornom podujatí objednáva. Cena je stanovená podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na Portáli, prípadne je Cena priamo uvedená v ponuke príslušného Odborného podujatia.
  • Cena za udelenie prístupu k nahrávkam Odborných podujatí sa určí podľa aktuálneho Cenníka Poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na Portáli, prípadne je Cena priamo uvedená v ponuke príslušného Odborného podujatia nahrávky Odborného podujatia.
  • Registrovaný užívateľ je oboznámený, rešpektuje a súhlasí s tým, že:
 6. počas jeho účasti na Odbornom podujatí sa bude riadiť pokynmi a informáciami oznámenými zo strany Poskytovateľa;
 7. v súvislosti s používaním nahrávky Odborného podujatia platia rovnaké morálne, etické aj právne pravidlá, ako aj pri akejkoľvek inej forme verejného používania informácií;
 8. bude dodržiavať (i) podmienky zmluvného vzťahu s Poskytovateľom založeného Zmluvou, (ii) tieto VOP, (iii) ako aj právne predpisy a pokyny Poskytovateľa.
  • Registrovaný užívateľ sa zaväzuje úplne, správne a pravdivo vyplniť pri objednaní účasti na Odbornom podujatí pre viacerých účastníkov ich registračné údaje spôsobom uvedeným v objednávacom formulári prostredníctvom Portálu.
  • Účastník Odborného podujatia berie na vedomie, že na Odbornom podujatí resp. počas Odborného podujatia je zakázané vykonávanie akýchkoľvek obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov účastníkom, a to čo i len časti Odborného podujatia. Každý jednotlivý účastník Odborného podujatia sa zaväzuje tento zákaz rešpektovať. Porušenie tohto zákazu niektorým účastníkom Odborného podujatia oprávňuje Poskytovateľa vykázať dotyčného účastníka z miesta konania Odborného podujatia a neumožniť mu ďalšiu účasť na Odbornom podujatí, a to bez akéhokoľvek nároku takéhoto účastníka a/alebo užívateľa na náhradu alebo vrátenie Ceny Odborného podujatia voči Poskytovateľovi.
 • Účastník Odborného podujatia berie na vedomie, že z Odborného podujatia môže Poskytovateľ vykonať obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam. Registrovaný užívateľ/ účastník Odborného podujatia zaslaním záväznej Objednávky a svojou účasťou na Odbornom podujatí vyjadruje bezvýhradný súhlas s nahrávaním záznamov a to aj v prípade ním položených otázok, pripomienok, komentárov v rámci priebehu Odborného podujatia a súhlasí s tým, aby tieto boli zaznamenané a Poskytovateľom zverejnené na Portáli alebo iných partnerských stránkach/portáloch prevádzkovaných Poskytovateľom.
 • Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi všetky potrebné informácie a oboznamuje ho o zmenách súvisiacich s konaním alebo sprístupnením Odborného
 • V prípade, že prístup Registrovaného užívateľa k nahrávke Odborného podujatia bude zabezpečený prostredníctvom platformy Portálu, Poskytovateľ si vyhradzuje právo obmedziť, prerušiť alebo zastaviť prístup Registrovaného užívateľa k nahrávke Odborného podujatia, a to najmú v prípade nutnej správy Portálu, jeho údržby a opravy, a to aj bez predchádzajúceho oznámenia Registrovanému užívateľovi alebo jeho súhlasu, avšak len na dobu nevyhnutnú na zrealizovanie nutnej správy, údržba a / alebo
 • V prípade, že prístup Registrovaného užívateľa k nahrávke Odborného podujatia bude zabezpečený prostredníctvom platformy YouTube, Poskytovateľ nezodpovedá za dočasné obmedzenie, prerušenie alebo zastavenie prístupu Registrovaného užívateľa k nahrávke Odborného podujatia, ak je toto obmedzenie spôsobené pravidelnou údržbou platformy tretej strany resp. technickým výpadkom predmetnej platformy tretej strany, nad ktorými Poskytovateľ nemá žiadnu kontrolu. V prípade, že je prístup k nahrávke Odborného podujatia zabezpečený prostredníctvom platformy YouTube je Registrovaný užívateľ povinný oboznámiť sa s podmienkami používania platformy/služby YouTube, dostupnými TU na tejto webovej stránke https://www.youtube.com/static?template=terms.
 • V prípade, že prístup Registrovaného užívateľa k nahrávke Odborného podujatia bude zabezpečený prostredníctvom platformy YouTube a ak z dôvodov na strane prevádzkovateľa platformy YouTube dôjde k permanentnému trvalému obmedzeniu resp. zastaveniu prístupu Registrovaného užívateľa k nahrávke Odborného podujatia pôvodne sprístupnenej cez platformu tejto tretej strany, zaväzuje  sa   Registrovaný   užívateľ   o tejto   skutočnosti   bezodkladne   informovať   Poskytovateľa a Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne (najneskôr do troch (3) pracovných dní odkedy sa o predmetnej skutočnosti dozvedel) poskytnúť alternatívny prístup k predmetnej nahrávke Odborného podujatia, či už prostredníctvom platformy Portálu, alebo iným užívateľsky primeraným spôsobom, pričom Registrovanému užívateľovi na tento účel zároveň poskytne všetky potrebné inštrukcie a prístupové údaje na účely riadneho prístupu k predmetnej nahrávke Odborného podujatia.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje obmedziť, prerušiť alebo zastaviť poskytovanie prístupu k nahrávke Odborného podujatia a k zablokovaniu prístupu Registrovaného užívateľa k predmetnej nahrávke Odborného podujatia v prípade, ak dôjde zo strany Registrovaného užívateľa k preukázanému zneužitiu alebo ak dôjde k podstatnému porušeniu povinností Registrovaného užívateľa daných týmito VOP alebo právnymi predpismi. V prípade ak Poskytovateľ zablokuje prístup Registrovaného užívateľa k nahrávkam Odborných podujatí, končí dňom takéhoto zablokovania prístupu zmluvný vzťah medzi Poskytovateľom a Registrovaným užívateľom založený Zmluvou. Nárok Poskytovateľa na náhradu škody v plnej výške tým nie je dotknutý.
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu lektora, zmenu programu, zmenu termínu (presun na iný termín), miesta konania alebo zrušenie Odborného podujatia. O týchto zmenách budú prihlásení účastníci/ Registrovaný užívateľ včas informovaní prostredníctvom e-mailu alebo
 • Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť Odborné podujatie v prípade, ak nebol prihlásený minimálny počet účastníkov potrebný pre uskutočnenie konkrétneho Odborného
 • Pri zrušení Odborného podujatia zo strany Poskytovateľa alebo pri závažnej zmene miesta, termínu alebo programu má Registrovaný užívateľ právo v prvom rade previesť zaplatenú cenu na úhradu iného Odborného podujatia, alebo iného Produktu alebo Služby podľa dohody s Poskytovateľom. Za závažnú zmenu sa nepovažuje zmena miesta konania, zmena programu zmena lektora v prípade, že je

zabezpečená adekvátna náhrada miesta, programu Odborného podujatia alebo lektora. Ak Užívateľovi nevyhovuje poskytnutie náhrady podľa prvej vety tohto bodu, je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.

 • Užívateľ má právo pred konaním Odborného podujatia od Zmluvy odstúpiť, a to spôsobom uvedeným v čl. 10 Bez sankcii je Užívateľ oprávnený odstúpiť v lehote najneskôr 7 dní pred dňom konania Odborného podujatia. V tejto lehote musí byť odstúpenie Poskytovateľovi aj reálne doručené. V prípade odstúpenia od Zmluvy v lehote menej ako 7 dní pred konaním Odborného podujatia je Registrovaný užívateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi poplatok za stornovanie vo výške 100 % Ceny za účasť na Odbornom podujatí, a to za každú osobu, ktorej účasť bola záväzne objednaná a ktorá sa Odborného podujatia nezúčastní. Registrovaný užívateľ je povinný storno poplatok zaplatiť aj v prípade, ak ešte neuhradil Cenu za účasť na Odbornom podujatí a to na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom. Po predchádzajúcej dohode s Poskytovateľom sa môže na školení alebo konferencii za pôvodne objednaného účastníka zúčastniť iná osoba.
 • Licenčné podmienky
  • Uzatvorenie Zmluvy podľa článku a čl. 2 týchto VOP je zároveň aj uzatvorením licenčnej zmluvy podľa
  • 65 Autorského zákona, na základe ktorej Poskytovateľ udeľuje Registrovanému užívateľovi licenciu na používanie nahrávky Odborného podujatia a Registrovaný užívateľ potvrdením týchto VOP vyjadruje súhlas s licenčnými podmienkami uvedenými nižšie. Nahrávka Odborného podujatia je audiovizuálnym dielom v zmysle Autorského zákona. Právo na používanie nahrávky Odborného podujatia a ďalšie autorské práva k nej sú chránené Autorským zákonom a ďalšími právnymi predpismi.
  • Na základe udelenej licencie je Registrovaný užívateľ oprávnený inštalovať, zobrazovať, otvárať, spúšťať, vysielať či iným spôsobom používať (ďalej spolu len „používať“) nahrávku Odborného
  • Nadobúdateľ licencie (t.j. Registrovaný užívateľ) je oprávnený používať nahrávku Odborného podujatia len pre svoju vlastnú resp. osobnú potrebu na technických zariadeniach- osobný počítač, notebook, tablet, smartfón, alebo iných zariadeniach, ktoré umožňujú prístup k nahrávke Odborného
  • Nadobúdateľ licencie sa zaväzuje nahrávku Odborného podujatia chrániť pred neodbornými zásahmi tretích osôb, ako aj ďalšími skutočnosťami, ktoré by mali za následok jej poškodenie alebo
  • Nadobúdateľ licencie nie je oprávnený:
 1. dať súhlas tretej osobe na použitie nahrávky Odborného podujatia v rozsahu udelenej licencie (sublicencia) bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa. V prípade udelenia písomného súhlasu na použitie nahrávky Odborného podujatia poskytovateľ určí presné podmienky, za akých môže tretia osoba nahrávku Odborného podujatia používať;
 2. nahrávku Odborného podujatia a ani jej časť, či už v pôvodnej alebo modifikovanej podobe nie je možné prenajímať, požičiavať, zdieľať alebo inak umožniť tretím osobám jej použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa.
  • Nadobúdateľ licencie je v prípade, že je zároveň zamestnávateľom, povinný informovať všetkých svojich zamestnancov, ktorí sú používateľmi nahrávky Odborného podujatia o podmienkach poskytnutej
  • Licencia sa poskytuje na dobu určitú, a to po dobu trvania zmluvy o poskytnutí užívacích práv podľa článku 2 týchto VOP, prípadne po dobu uvedenú v Cenníku Poskytovateľa, ktorý je sprístupnený na Portáli. Poskytovateľ zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že prístup k nahrávke Odborného podujatia a s tým súvisiaca licencia podľa tohto článku 8 VOP sa Registrovanému užívateľovi poskytuje minimálne na obdobie desať (10) rokov, ak zo Zmluvy, a/alebo z Cenníku Poskytovateľa nevyplýva niečo iné.
  • Licencia neoprávňuje používateľa k akémukoľvek inému nakladaniu s nahrávkou Odborného podujatia, než ako je upravené v týchto VOP. Licencia Registrovaného užívateľa je nevýhradná, Poskytovateľ je oprávnený udeliť licenciu akýmkoľvek ďalším osobám; nároky Poskytovateľa z týchto podmienok nie sú udelením licencie tretím osobám nijak dotknuté.
 • Registrovaný užívateľ je oprávnený postúpiť (previesť) licenciu na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa a iba za podmienok uvedených v písomnom súhlase Poskytovateľa.
 • Zánikom právnej subjektivity Registrovaného užívateľa prechádza licencia v rozsahu a za podmienok stanovených podľa týchto VOP na právneho nástupcu, dedičov, inak licencia zaniká.
 • Registrovaný užívateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby v priamom či nepriamom dôsledku poskytnutia licencie nedošlo k neoprávnenému zásahu do autorských práv k nahrávke Odborného podujatia zo strany tretej osoby (zneužitie licencie). Registrovaný užívateľ objektívne zodpovedá za škody spôsobené zneužitím licencie, pokiaľ zásah do autorských práv nebol zavinený Poskytovateľom.
 • Všetky práva, ktoré nie sú Registrovanému užívateľovi týmito licenčnými podmienkami výslovne udelené, sú vyhradené Poskytovateľovi.
 • Spätná analýza nahrávky Odborného podujatia nie je povolená. Používateľ nesmie akokoľvek využiť znalosti o myšlienkach, postupoch, štruktúre a použitých metódach, na ktorých je nahrávka Odborného podujatia založená alebo ktoré obsahuje, aj keď ich získal pri oprávnenom použití nahrávky Odborného Tieto znalosti nesmú byť využité ani k zhotoveniu alebo k obchodnému využitiu inej nahrávky Odborného podujatia ani k inému jednaniu ohrozujúcemu alebo porušujúcemu autorské právo Poskytovateľa. O týchto znalostiach je Registrovaný užívateľ povinný zachovávať mlčanlivosť voči tretím osobám. Registrovaný užívateľ v prípade porušenia týchto povinností zodpovedá za škodu vzniknutú Poskytovateľovi.
 • Nositeľom všetkých majetkových autorských práv k nahrávke Odborného podujatia, vrátane ale bez obmedzenia na všetky zobrazenia, fotografie, animácie, videozáznamy, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, texty a iné čiastkové predmety práva duševného vlastníctva, ktoré sú súčasťou nahrávky Odborného podujatia, ako aj elektronických materiálov dodávaných spolu s nahrávkou Odborného podujatia, a všetkých kópií nahrávky Odborného podujatia, je výlučne Poskytovateľ.
 • Udelením licencie podľa tohto článku 8 VOP nevznikajú Registrovanému užívateľovi žiadne iné oprávnenia ako tie, ktoré sú výslovne v tomto článku 8 VOP definované.
 • Zmena Cenníka Poskytovateľa a VOP
  • Poskytovateľ je oprávnený kedykoľvek uskutočňovať zmeny Cenníka Poskytovateľa a týchto VOP. V prípade ak zo strany Poskytovateľa dôjde k zmenám Cenníka Poskytovateľa a / alebo týchto VOP, je Poskytovateľ povinný bezodkladne po vykonaní týchto zmien túto skutočnosť oznámiť Užívateľom, a to elektronicky zverejnením ich aktuálneho znenia na Portáli alebo prostredníctvom emailovej správy doručenej na poslednú Poskytovateľovi známu emailovú adresu Užívateľa. Voľba spôsobu oznámenia zmeny je vo výlučnej dispozícii Poskytovateľa. Ak Užívateľ najneskôr štrnásť (14) dní od oznámenia o vykonaných zmenách výslovne písomne nevyjadrí svoj nesúhlas s takýmito zmenami, považujú sa zmeny za odsúhlasené Užívateľom a sú voči nemu účinné dňom účinnosti Užívateľ je oprávnený od Zmluvy uzatvorenej s Poskytovateľom z dôvodu vykonaných zmien v lehote do štrnásť (14) dní od oznámenia o vykonaných zmenách podľa tohto bodu písomne odstúpiť.
  • Zmeny Cenníka Poskytovateľa nadobúdajú účinnosť odo dňa, kedy k zmenám zo strany Poskytovateľa došlo. V prípade uplatnenia predĺženia platnosti Zmluvy podľa čl. 8 týchto VOP sa za nové obdobie platí Cena vo výške podľa Cenníka Poskytovateľa aktuálneho v čase, kedy dochádza k obnoveniu/predĺženiu platnosti Zmluvy.
 • Odstúpenie od Zmluvy
  • Poskytovateľ a Registrovaný užívateľ sú oprávnení odstúpiť od Zmluvy, a to z dôvodov a za podmienok uvedených v zákone č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
  • Poskytovateľ a Registrovaný užívateľ sú rovnako oprávnení odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v týchto VOP, a to do štrnástich (14) dní odo dňa, kedy nastala tá skutočnosť, ktorá zakladá právo zmluvnej strany na odstúpenie od
 • V prípade odstúpenia od Zmluvy je zmluvná strana povinná zaslať druhej zmluvnej strane odstúpenie od Zmluvy písomne doporučenou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, v prípade Poskytovateľa na adresu uvedenú v týchto VOP a v prípade Registrovaného užívateľa na adresu uvedenú v Zmluve. Za deň odstúpenia od Zmluvy sa považuje deň, kedy bolo písomné odstúpenie od Zmluvy doručené druhej zmluvnej
 • Osobitne pre prípady, kedy má Užívateľ postavenie spotrebiteľa, je v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Zmluvy do štrnástich (14) dní odo dňa účinnosti Zmluvy, pričom lehota sa považuje za zachovanú, ak bolo odstúpenie od Zmluvy najneskôr v posledný deň lehoty odoslané Poskytovateľovi. Užívateľ môže uplatniť právo na odstúpenie od Zmluvy u Poskytovateľa v listinnej alebo elektronickej podobe. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom, môže taktiež použiť formulár na odstúpenie od Zmluvy, ktorý je dostupný na stiahnutie na TU resp. po kliknutí na tento hypertextový odkaz www.cryptotaxlaw.sk
 • V súlade s ustanovením 7 ods. 6 zákona o ochrane spotrebiteľa Užívateľ nemôže odstúpiť od Zmluvy, ak sa poskytovanie Produktov alebo Služieb začalo s výslovným súhlasom Užívateľa a Užívateľ bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Produktu alebo Služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu Produktu alebo Služby. Za výslovný súhlas Užívateľa s poskytnutím Produktu alebo Služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu sa považuje prvé využitie Produktu alebo Služby, prvé prihlásenie do Portálu, absolvovanie Konferencie, Školenia alebo prvé prehratie nahrávky Odborného podujatia alebo jej časti.
 • Po odstúpení od Zmluvy je Poskytovateľ povinný vrátiť Užívateľovi všetky platby, ktoré Užívateľ uhradil v súvislosti s uzavretím
 • Platby budú Užívateľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa, keď bude Poskytovateľovi doručené oznámenie Užívateľa o odstúpení od
 • Záverečné ustanovenia
  • Právne vzťahy medzi Poskytovateľom a Užívateľom neupravené Zmluvou alebo týmito VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov.
  • Odchylné dojednania Zmluvy písomne uzavretej medzi Poskytovateľom a Užívateľom majú prednosť pred znením týchto VOP. V prípade, že vznikne rozpor medzi Zmluvou a týmito VOP, prednostne sa použijú ustanovenia Zmluvy.
  • Práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy prechádzajú na právnych nástupcov Poskytovateľa. Prevod práv a povinností Užívateľov zo zmluvného vzťahu na tretie osoby je možný len s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa.
  • Neplatnosť niektorého ustanovenia týchto VOP nemá za následok neplatnosť celých VOP, okrem prípadu, ak ide o skutočnosť, s ktorou spája zákon takéto účinky. Poskytovateľ pre taký prípad vyhlasuje, že neplatné ustanovenie bezodkladne nahradí iným, ktoré svojím obsahom a zmyslom zodpovedá najlepšie obsahu a zmyslu ustanovenia pôvodného
  • Tieto VOP strácajú platnosť dňom nadobudnutia účinnosti neskorších
  • Aktuálne VOP sú zverejnené na portáli poskytovateľa: cryptotaxlaw.sk a rovnako sú v tlačenej podobe k dispozícii na adrese sídla Poskytovateľa.
  • Akékoľvek spory vyplývajúce zo Zmluvy medzi Poskytovateľom a Užívateľom alebo z týchto VOP sa budú riešiť pred vecne a miestne príslušným súdom v Slovenskej republike. V prípade Užívateľa, ktorý je spotrebiteľom, je možné na žiadosť spotrebiteľa uskutočniť konanie o alternatívnom riešení sporu

pred niektorým z orgánov alternatívneho riešenia sporu. Možnosť obrátiť sa na príslušný súd tým nie je dotknutá.

 • Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom júna 2022.