V októbri 2022 predstavila organizácia OECD nový globálny rámec na podporu daňovej transparentnosti, ktorý sa týka reportovania a výmeny informácií v oblasti kryptoaktív.

V apríli 2021 skupina štátov G20 poverila OECD vypracovaním rámca, ktorý by umožnil automatickú výmenu daňovo relevantných informácií o kryptoaktívach. V nadväznosti na to OECD v auguste 2022 schválila rámec reportovania kryptoaktív (tzv. CARF – Crypto-Assets Reporting Framework)[1], ktorý zabezpečuje oznamovanie informácií o transakciách s kryptoaktívami na daňové účely.

Táto iniciatíva týkajúca sa daňovej transparentnosti prišla ako reakcia na rýchlu adopciu kryptoaktív v širokom spektre investičných a finančných aktivít. Kryptoaktíva totiž možno prevádzať, či držať bez zásahu tradičných finančných sprostredkovateľov, ako napr. bánk, a zároveň bez toho, aby mal niektorý centrálny orgán prehľad o uskutočnených transakciách alebo o držbe kryptoaktív. Kryptoaktíva prinášajú na trh aj nových sprostredkovateľov a poskytovateľov služieb, pričom mnohí z nich sú v súčasnosti neregulovaní (napr. burzy kryptoaktív, poskytovatelia úschovných služieb). V prípade EÚ je to absencia regulácie dočasná, kým vstúpi do účinnosti Nariadenie o trhoch s kryptoaktívami (viac detailov v našich blogoch AKTUÁLNY STAV NARIADENIA O TRHOCH S KRYPTOAKTÍVAMI (MICA)k regulácii).


Podobnosť s CRS

CARF je podobný so Spoločným štandardom vykazovania (tzv. CRS – Common Reporting Standard), ktorý taktiež pochádza z dielne OECD a zabezpečuje daňovú transparentnosť cezhraničným reportovaním finančných aktív vo vlastníctve fyzických a právnických osôb. CRS však nepokrýva kryptoaktíva. V tejto súvislosti má CARF zabezpečiť transparentnosť transakcií s kryptoaktívami, prostredníctvom automatickej výmeny týchto informácií s jurisdikciami daňovej rezidencie osôb na ročnej báze, a to štandardizovaným spôsobom podobným tomu CRS.

Obsah CARF

CARF pravidlá a komentáre boli navrhnuté na základe štyroch kľúčových prvkov:

  1. Rozsah kryptoaktív, ktoré majú byť pokryté;
  2. Subjekty a jednotlivci, na ktorých sa vzťahujú požiadavky na zber údajov a podávanie správ;
  3. Transakcie podliehajúce oznamovaniu, ako aj informácie, ktoré sa majú oznamovať v súvislosti s takýmito transakciami; a
  4. Postupy povinnej starostlivosti na identifikáciu používateľov kryptoaktív a ovládajúcich osôb a na určenie príslušných daňových jurisdikcií na účely oznamovania a výmeny.

Kto bude povinný informácie o daných transakciách poskytovať?

Podľa CARF poskytovateľom služieb kryptoaktív, ktorý bude povinný poskytovať daňové informácie o jednotlivých transakciách súvisiacich s kryptoaktívami sa rozumie akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá v rámci svojho podnikania poskytuje služby výmenných transakcií pre zákazníkov alebo v ich mene, vrátane toho, že koná ako zmluvná strana alebo ako sprostredkovateľ takýchto výmenných transakcií, alebo na to sprístupňuje obchodnú platformu.

Predmetom reportovania je relevantné kryptoaktívom  

Relevantné kryptoaktíva CARF definuje ako akékoľvek kryptoaktíva, ktoré nie sú digitálnou menou centrálnej banky, špecifikovaným produktom elektronických peňazí alebo akýmkoľvek kryptoaktívom, pre ktoré oznamujúci poskytovateľ kryptoaktív primerane zistil, že ich nemožno použiť na platobné alebo investičné účely.

Ďalšie kroky OECD ku CARF

Okrem definovania podstatných pojmov CARF prináša modelové pravidlá, ktoré je možné transponovať do vnútroštátnych legislatív jednotlivých štátov, či komentár za účelom pomoci správnym orgánom pri implementácii týchto pravidiel. V nasledujúcich mesiacoch OECD bude pracovať na príprave právnych a operatívnych nástrojov, za účelom uľahčenia medzinárodnej výmeny informácií, zozbieraných na základe CARF a zároveň za účelom zabezpečenia ich efektívnej a širokej implementácie.

[1] https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm