Európska komisia vydala návrh novej Smernice DAC8[1], ktorá aktualizuje pôvodnú Smernicu EÚ o administratívnej spolupráci v oblasti daní 2011/16/EÚ. Prostredníctvom tejto aktualizácie sa má rozšíriť oznamovanie transakcií s kryptoaktívami na finančné (daňové) úrady v rámci EÚ.

Ciele DAC8

Cieľmi tejto smernice sú najmä:

 • zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu;
 • eliminovať daňové úniky;
 • zvýšiť dôveru občanov EÚ v spravodlivosť daňového systému;
 • umožniť daňovým úradom zabezpečiť si nevyhnutné informácie;
 • zlepšiť kooperáciu medzi daňovými úradmi.

DAC8 nadväzuje na novú iniciatívu OECD v oblasti daní z októbra 2022, a to nový globálny rámec na podporu daňovej transparentnosti, ktorý sa týka reportovania a výmeny informácií v oblasti kryptoaktív (CARF – Crypto-Assets Reporting Framework), o ktorom sme písali v našom blogu OECD rámec pre reportovanie kryptoaktív (CARF).

V súčasnosti sa právne poriadky musia vysporiadať s novými technológiami a novými digitálnymi transakciami, ako je to vidieť aj na príklade trhu s kryptoaktívami. Pre tento trh je totiž charakteristické to, že je pre daňové úrady problematické identifikovať zdaniteľné transakcie. Predovšetkým, ak je obchodovanie s kryptomenami vykonávané prostredníctvom poskytovateľov týchto služieb, ktorý majú sídlo v inom štáte ako klient.

Aké zmeny prináša DAC8 ?

V praxi tento návrh smernice posilní schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, úniky, či vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a to prostredníctvom:

 • uloženia povinnosti jednotlivým poskytovateľom služieb s kryptoaktívami („kryptoslužby“), ktorý svoje služby poskytujú klientom s daňovou rezidenciou v EÚ, aby oznámili transakcie týchto klientov (v niektorých prípadoch sa táto povinnosť bude vzťahovať aj na transakcie s NFT);
 • povinnosti sa budú týkať aj poskytovateľov so sídlom mimo územia EÚ;
 • požiadavky, aby finančné inštitúcie oznamovali informácie o e-peniazoch a digitálnych menách centrálnych bánk;
 • stanovenia spoločnej minimálnej výšky pokút za najvážnejšie porušenia povinností.

Poskytovatelia kryptoslužieb budú povinní :

 • vykonávať due diligence klientov – zhromažďovať a verifikovať informácie o klientoch v rozsahu mena, adresy, daňovej rezidencie a daňového identifikačného čísla;
 • v prípade, ak klient tieto informácie neposkytne, poskytovateľ bude povinný takéhoto klienta zablokovať z transakcií, teda neumožniť mu transakcie;
 • reportovať podrobné informácie o transakciách: všetky krypto-na-krypto (C2C), fiat-na-krypto (F2C), krypto-na-fiat (C2F) a dokonca aj prevody (napr. z peňaženky na kryptoburze do vlastnej peňaženky), pričom sa má nahlasovať celkový počet transakcií, celková zaplatená suma, celková suma nakúpených kryptoaktív, reálna trhová hodnota atď.

Ak poskytovateľ kryptoslužieb nebude mať sídlo v rámci EÚ, je povinný si vybrať jednu jurisdikciu EÚ v rámci ktorej bude registrovaný na účely poskytovania informácií v zmysle DAC8. Výnimku z tejto povinnosti predstavujú poskytovatelia kryptoslužieb, ktorí sú oprávnení v zmysle nariadenia o trhoch s kryptoaktívami MiCA[2], viac napr. v našom blogu AKTUÁLNY STAV NARIADENIA O TRHOCH S KRYPTOAKTÍVAMI (MICA).

Informácie, ktoré budú poskytnuté o klientoch s daňovou rezidenciou v EÚ jednotlivým daňovým úradom, budú prístupné aj pre týchto klientov. V zmysle GDPR, budú mať EÚ klienti právo požiadať o informácie, ktoré boli o nich poskytnuté daňovým úradom.

Ako bude výmena informácií fungovať?

Poskytované informácie by sa mali reportovať na ročnej báze, prostredníctvom spoločnej komunikačnej siete EÚ s použitím schémy XML, ktorú vypracuje európska komisia. Automatická výmena informácií by sa mala uskutočňovať do dvoch mesiacov od konca roka, za ktorý boli informácie podané.

Úprava sankcií

V rámci EÚ je oznamovanie a výmena informácií na účely priamych daní harmonizované prostredníctvom Smernice o administratívnej spolupráci v oblasti daní (DAC), čo znamená, že tento rámec má byť aplikovaný a aj interpretovaný v rámci štátov EÚ rovnako.  Avšak, sankcie za porušenia povinností sú v jednotlivých štátoch stanovené a upravené odlišne. Z tohto dôvodu návrh smernice DAC8 stanuje iba minimálne sankcie za prípadné porušenie povinností, napr. minimálne 150 000 EUR pre spoločnosti s ročnými tržbami väčšími ako 6 miliónov EUR.  Členské štáty EÚ si sankcie prispôsobia podľa svojich tradícií a svojich vnútroštátnych poriadkov.

Aký bude ďalší postup?

Európska komisia dáva priestor na vyjadrenie sa k návrhu smernice do februára 2023. Následne v prípade, ak všetky členské štáty EÚ jednomyseľne príjmu tento návrh smernice, tak DAC8 vstúpi do účinnosti 1. januára 2026. Čiže jednotlivé členské štáty budú mať dostatočný priestor na implementáciu tejto smernice do svojich vnútroštátnych úprav.


[1] https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_7517

[2] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13198-2022-INIT/en/pdf