V októbri roku 2022 predstavila organizácia OECD nový globálny rámec na podporu daňovej transparentnosti, ktorý sa týka reportovania a výmeny informácií v oblasti kryptoaktív[1]. Bližšie o tejto iniciatíve a jej obsahu sme predstavili v našom skoršom blogu OECD rámec pre reportovanie kryptoaktív (CARF) .

CARF je navrhnutý tak, aby zabezpečoval zber a výmenu informácií o transakciách s kryptomenami podobným spôsobom ako to robí CRS. Považujeme za kľúčové zdôrazniť, že CARF a CRS sú navrhnuté s cieľom riešiť komplexné problémy, s ktorými sa stretávajú daňové / finančné úrady pri monitorovaní a zdaňovaní príjmov z obchodovania s kryptoaktívami. Vzhľadom na jednoduchý prístup k obchodovaniu s kryptoaktívami v rôznych krajinách, pre daňové úrady predstavuje sledovanie takýchto transakcii a zabezpečenie riadneho platenia daní neľahkú výzvu.

Začiatkom novembra tohto roka generálny tajomník OECD Mathias Cormann, privítal oznámenie, že 48 krajín a jurisdikcií má v úmysle do roku 2027 implementovať globálny rámec daňovej transparentnosti OECD pre vykazovanie a výmenu informácií v súvislosti s kryptoaktívami. Spoločné vyhlásenie týchto krajín má za cieľ urýchliť proces vytvárania CARF, rýchlu transpozíciu CARF do vnútroštátneho práva a včasné aktivovanie výmenných dohôd, s cieľom umožniť začatie výmen do roku 2027, v závislosti od vnútroštátnych legislatívnych postupov.

Implementácia CARF v EÚ

V EÚ sa CARF transformuje do smernice o administratívnej spolupráci, známej ako DAC8. V máji tohto roka Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) rozhodla o revízii smernice DAC8 s cieľom zahrnúť poskytovateľov služieb kryptoaktív do rámca automatickej výmeny informácií a posilniť kvalitu údajov a použiteľnosť CRS. DAC8 bol prijatý 17. októbra 2023, pričom nadobudne účinnosť vrátane pravidiel CARF 1. januára 2026 s prvým hlásením do 31. januára 2027.

V rámci EÚ je CARF najskôr transponovaný prostredníctvom smernice EÚ 2011/16/EÚ (DAC8) a následne do domáceho práva jednotlivých členských štátov EÚ. Tento postup má za cieľ zabezpečiť konzistentnú implementáciu v rámci členských štátov EÚ. DAC8 sa opiera o regulačný rámec EÚ MiCA pre kryptotrh a o nariadenie o prevode finančných prostriedkov TFR (viac tu: Informácia k finálnemu zneniu MiCA alebo Prehľad predpisov EÚ ku kryptu alebo TFR – Transfer of Funds Regulation). Rozsah EÚ DAC8 zahŕňa poskytovateľov služieb kryptoaktív bez ohľadu na to, či ich činnosť prebieha v rámci alebo mimo EÚ. Pôvodne platilo, že poskytovatelia služieb kryptoaktív spadajú do pôsobnosti DAC8 len v prípade, ak poskytujú služby fyzickým alebo právnickým osobám s bydliskom v EÚ. V snahe dosiahnuť súlad s MiCA, DAC8 používa podobné definície pre poskytovateľov kryptoaktív a kryptomien, i keď definície v DAC8 môžu mať širší výklad. 

Kto a čo podlieha reportovaniu?

Osoby, ktoré v rámci podnikania uskutočňujú transakcie s kryptomenami alebo poskytujú platformu pre takéto transakcie pre zákazníka alebo v jeho mene, sa považujú za poskytovateľov služieb oznamovania kryptoaktív. Títo poskytovatelia podliehajú povinnej starostlivosti o zákazníka a majú povinnosť ročného oznamovania transakcii s kryptoaktívami. 

Kľúčové pojmy ako „kryptoaktívum“ a „špecifikovaný produkt elektronických peňazí“ sú úmyselne definované tak, aby zachytávali širokú škálu digitálnych aktív, vrátane budúcich typov aktív, ktoré fungujú podobným spôsobom. Príklady digitálnych finančných aktív zachytených CARF zahŕňajú stablecoiny, deriváty vydané ako kryptoaktíva a NFT. 

Zmeny a doplnenia modelu CRS sa zameriavajú na tieto typy produktov, v ktorých sú zapojení tradiční finanční sprostredkovatelia. Naopak, CARF sa zameriava na transakcie, v ktorých nie sú zapojení žiadni takíto sprostredkovatelia.

CARF pritom poskytuje výnimky pre špecifické typy kryptoaktív, ktoré sa považujú za nízko rizikové vzhľadom na daňové aspekty alebo ktoré majú byť zahrnuté do rozšíreného rozsahu CRS. Krypto aktíva, ktoré sa nedajú použiť na platobné alebo investičné účely, sa považujú za nízko rizikové, zatiaľ čo digitálne meny centrálnej banky a špecifické produkty elektronického peňažníctva majú byť zahrnuté v rozšírenom rozsahu pôsobnosti CRS.

Existuje požiadavka na registráciu?

Okrem modelu OECD CARF obsahuje DAC8 aj registračnú povinnosť pre poskytovateľov služieb krypto-aktív, ktorí nie sú podrobení regulačným požiadavkám EÚ. Táto registračná požiadavka sa vzťahuje na poskytovateľov služieb kryptoaktív v EÚ aj mimo EÚ so zákazníkmi z EÚ. Títo poskytovatelia služieb krypto aktív sú povinní zaregistrovať sa a podávať správy v jednom z členských štátov EÚ. 

Tento postup nesie podobnosti s ustanoveniami DAC7, ktoré sme videli v minulosti. Na rozdiel od regulovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív v rámci EÚ, ktorí sú regulovaní EÚ, budú tieto subjekty zaradené do verejne dostupného zoznamu autorizovaných poskytovateľov služieb kryptoaktív Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA). V prípade, že poskytovatelia služieb kryptoaktív opomenú splnenie regulačných požiadavky EÚ, čelia riziku zaradenia na čiernu listinu ESMA. Týmto opatrením sa zabezpečuje, že subjekty, ktoré zanedbávajú splnenie regulačných noriem, budú primerane sankcionované a ich postavenie bude transparentne sprístupnené v rámci európskeho finančného prostredia.

Ako sa reportuje?

V rámci správy o kryptoaktívach by mali transakcie byť vykazované na agregovanom základe, pričom by sa mali zoskupovať podľa typu kryptoaktíva. To zahŕňa transakcie medzi rôznymi kryptomenami, medzi kryptomenami a inými kryptoaktívami, ako aj medzi kryptoaktívami a oficiálnymi menami. Zvláštnu pozornosť by mali získať prevody kryptoaktív vykonané v rámci výmeny za tovary alebo služby, ktoré by sa mali tiež vykazovať. Údaje vykazovania by mali uvádzať v oficiálnej mene hodnotu kryptoaktíva pri kúpe a hodnotu hrubých výnosov pri predaji takéhoto krypto aktíva. V prípade transakcií typu „krypto za krypto“ by sa hodnota vyradeného, ​​ako aj získaného krypto aktíva musela uvádzať v oficiálnej mene. Okrem toho by správa mala rozlišovať medzi vonkajšími a internými transakciami a špecifikovať príslušný typ prevodu. 

Povinná starostlivosť o zákazníka by mala byť založená na požiadavkách CRS, ktoré sú založené na vlastnej certifikácii, a na existujúcich záväzkoch AML/KYC z odporúčaní FATF[2] z roku 2012. Konzistentnosť medzi CARF a CRS by mala minimalizovať záťaž pre poskytovateľov služieb oznamovania kryptoaktív, obzvlášť v prípade, ak podliehajú aj CRS. Podobne ako v prípade CRS, aj CARF stanovuje postupné zavádzanie postupov povinnej starostlivosti pre existujúcich zákazníkov. 

Kde je potrebné nahlásiť?

CARF predstavuje komplexný súbor pravidiel, ktoré upravujú oznamovanie poskytovateľov služieb kryptoaktív. Tieto pravidlá zahŕňajú oznamovanie poskytovateľov, ktorí sú podrobení oznamovacím povinnostiam v jurisdikcii na základe ich daňovej rezidencie, až po ovplyvňovanie príslušných transakcií prostredníctvom pobočky v danej jurisdikcii. S cieľom predchádzať duplicitnému vykazovaniu, CARF stanovuje hierarchiu v pravidlách prepojenia a poskytuje konkrétne usmernenia, keď sa rovnaké pravidlo prepojenia vzťahuje na viaceré jurisdikcie. DAC8 obmedzuje uplatňovanie CARF na poskytovateľov služieb kryptoaktív v EÚ a poskytovateľov služieb kryptoaktív mimo EÚ so zákazníkmi z EÚ. Zároveň však poskytuje priestor na rozšírenie pôsobnosti a medzinárodnú spoluprácu s inými jurisdikciami mimo EÚ.

Pokrytie nových digitálnych finančných produktov

Pokiaľ ide o pokrytie nových digitálnych finančných produktov, dodatky OECD rozširujú definície finančných inštitúcií, finančných účtov a finančných aktív, aby zahŕňali špecifikované produkty elektronického peňažníctva, digitálne meny centrálnej banky a relevantné kryptoaktíva. Nová kategória vylúčených účtov pre produkty digitálnych peňazí s obmedzenou peňažnou hodnotou je tiež zavedená s cieľom zachytiť rôznorodé digitálne aktíva. OECD uznáva, že určité aktíva môžu súčasne podliehať vykazovaniu ako krypto aktíva podľa CARF a finančné aktíva podľa CRS. Preto obdobne ako sme uvádzali vyššie OECD navrhuje, aby tam, kde by likvidácia týchto aktív mohla viesť k duplicitnému vykazovaniu, sa hrubé výnosy z takého vykazovania evidovali len v rámci CARF.

Čo znamenajú pravidlá CARF a DAC8 pre Vás?

V závere možno konštatovať, že kryptomeny doteraz neboli súčasťou CRS a podávania správ o daňovej transparentnosti. S novým rámcom OECD a EÚ smernicou však dochádza  zásadnej zmene. Tieto nové nariadenia ovplyvnia nielen banky, ale aj ostatných účastníkov finančného trhu, predovšetkým v oblasti poskytovateľov kryptoslužieb.

V kontexte EÚ sa tieto nové požiadavky na vykazovanie daňových informácií spájajú s nariadením o trhoch s kryptomenami (MiCA), ktoré sa má zaviesť do roku 2024. Vzhľadom na množstvo nariadení je dôležité nepochopiť ich pravidlá a dôsledky izolovane, ale skôr ich chápať v súvislosti so všetkými príslušnými predpismi (pozri blog Prehľad predpisov EÚ ku kryptu). Konsolidovaný prístup k týmto opatreniam je nevyhnutný na zabezpečenie efektívneho dodržiavania predpisov a zmiernenie potenciálnych rizík, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nových právnych a regulačných rámcov v oblasti kryptomien.


[1] https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/crypto-asset-reporting-framework-and-amendments-to-the-common-reporting-standard.htm

[2] https://www.fatf-gafi.org/en/home.html