EÚ schválila dlho očakávané nariadenie o trhoch s kryptoaktívami, tzv. MiCA. Za pozornosť však stoja aj ďalšie predpisy a iniciatívy, ktoré sa týkajú kryptoaktív, ako sú napr. pravidlá proti praniu špinavých peňazí, nariadenie o prevode finančných prostriedkov, štandardy daňového vykazovania, úvahy o zavedení digitálneho eura a regulácia inteligentných zmlúv.

 

MiCA

Predstavuje základný súbor pravidiel Európskej únie v oblasti kryptomien a služieb s nimi spojených. Ten práve prešiel poslednou legislatívnou prekážkou a bolo zverejnené finálne znenie textu.

Ustanovenia MiCA týkajúce sa stablecoinov nadobudnú účinnosť dňa 30.6.2024, ostatné ustanovenia až 30.12.2024. Dovtedy budú musieť európske regulačné orgány vypracovať technické pravidlá, ako legislatívu implementovať.

Čo je obsahom nariadenia MiCA, ako aj to aké boli hlavné ciele na jeho schválenie sme už rozoberali v našich predošlých blogoch tu: Informácia k finálnemu zneniu MiCAAKTUÁLNY STAV NARIADENIA O TRHOCH S KRYPTOAKTÍVAMI (MICA).

EÚ sa rozhodla ukončiť „divoký západ“ v oblasti kryptomien a vytvoriť im regulačný rámec. MiCA je považovaná za prvú komplexnú reguláciu kryptoaktív v celosvetovom meradle.

 

PRAVIDLÁ „CESTOVANIA“ KRYPTOMIEN

Revidované nariadenie o prevode finančných prostriedkov (TFR) vyžaduje, aby krypto transakcie boli sprevádzané identifikačnými údajmi odosielateľa aj príjemcu finančných prostriedkov. TFR je navrhnuté tak, aby začalo platiť v rovnakom čase ako MiCA.

Táto právna úprava je v súlade s odporúčaniami FATF, globálneho orgánu na sledovanie prania špinavých peňazí, týkajúcimi sa kryptoaktív a boja proti praniu špinavých peňazí.

Diskutované sú najmä prevody na self-hosting peňaženky, ktoré nie sú spravované treťou osobou. Tieto budú musieť obsahovať identifikačné údaje pri prevodoch v hodnote nad 1 000 EUR. Čisto peer-to-peer transakcie zo self-hosting peňaženiek nebudú nariadením dotknuté.

Viac sme k téme písali tu: TFR – Transfer of Funds Regulation a implementácia AML povinností súvisiacich s krypto-aktívami TFR (Transfer of Funds Regulation).

 

PRAVIDLÁ PROTI PRANIU ŠPINAVÝCH PEŇAZÍ

Návrh Nariadenia EÚ o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu zahŕňa decentralizované financie, platformy NFT a DAO medzi povinné subjekty. MiCA ich vylúčila zo svojej pôsobnosti  čo medzi predstaviteľmi EÚ vyvolalo diskusiu o MiCA II.

Návrh príslušného nariadenia napríklad stanovuje limit na platby z alebo na peňaženky s vlastným hostingom v hodnote viac ako 1 000 EUR pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb, ak nie je možné identifikovať vlastníka takej peňaženky.

Ďalšie ustanovenia v návrhu napríklad zahŕňajú zákaz poskytovania služieb a úschovy anonymných peňaženiek na kryptoaktíva. Očakáva sa, že rokovania európskych orgánov o návrhu nariadenia sa skončia v lete.

 

DAŇOVÁ VÝMENA INFORMÁCIÍ

V smernici DAC8 sa stanovujú požiadavky na poskytovateľov služieb v oblasti kryptoaktív v súvislosti s podávaním reportov na daňové správy jednotlivých členských štátov. Spoločnosti ponúkajúce služby v oblasti kryptoaktív budú musieť nahlasovať transakcie svojich klientov vnútroštátnym orgánom, a to v prípade domácich aj cezhraničných transakcií, pričom táto povinnosť sa bude uplatňovať od roku 2026. DAC8 môže zahŕňať aj NFT a digitálne meny centrálnych bánk.

Keďže však ide o smernicu, a nie o nariadenie, členské štáty EÚ budú mať určitú flexibilitu v tom, ako budú pravidlá uplatňovať.

Bližšie o DAC8 tu: Reportovanie transakcií s kryptoaktívami finančným správam v EÚ (DAC8).

 

DLT PILOTNÝ REŽIM

Ide o reguláciu, ktorá umožňuje tradičným finančným hráčom aj novým účastníkom trhu experimentovať s tokenizovanými finančnými nástrojmi a inovatívnymi trhmi založenými na decentralizovaných technológiách. Pilotný režim bol spustený v marci 2023 a bude trvať šesť rokov. Európsky orgán pre cenné papiere a trhy bude vykonávať dohľad nad pilotným režimom a v marci 2026 vypracuje správu o svojich zisteniach. Po jej predložení sa očakáva, že Európska komisia predloží legislatívny návrh.

Pilotný režim DLT je súčasťou balíka, ktorý Európska komisia predložila v roku 2020 spolu s MiCA a DORA.

Viac sa dočítate v článku: Emisie tokenizovaných akcií a dlhopisov už aj na Slovensku? DLT Nariadenie.

 

REGULÁCIA INTELIGENTNÝCH ZMLÚV

Návrh Nariadenia EÚ o harmonizovaných pravidlách týkajúcich sa spravodlivého prístupu k údajom a ich používania (akt o údajoch), o ktorom v súčasnosti rokujú európske inštitúcie, má za cieľ vytvoriť právny rámec pre tzv. inteligentné zmluvy (smart contracts). Hoci je nariadenie navrhnuté tak, aby sa primárne vzťahovalo na inteligentné zariadenia a internet, niektorí zástupcovia z krypto komunikty sa obávajú, že rozsah pôsobnosti nariadenia nie je dostatočne jasne vymedzený tak, aby vylúčil inteligentné zmluvy fungujúce na blockchaine. V zmysle súčasného návrhu nariadenia by podľa nich bolo ťažké, ak nie nemožné, aby väčšina existujúcich inteligentných zmlúv splnila podmienky stanovené týmto legislatívnym návrhom. 

 

PREDPISY O KYBERNETICKEJ BEZPEČNOSTI

Nariadenie o digitálnej prevádzkovej odolnosti finančného sektora, tzv. DORA, štandardizuje pravidlá pre bezpečnosť sietí a informačných systémov pre spoločnosti pôsobiace vo finančnom sektore, ako sú úverové inštitúcie, banky, obchodníci s cennými papiermi, ale aj poskytovatelia služieb kryptoaktív.

DORA sa bude uplatňovať od 17.1.2025. Spoločnosti pôsobiace v oblasti finančného sektora budú okrem iného povinné implementovať a udržiavať spoľahlivý rámec riadenia rizík v oblasti informačno-komunikačných technológií, monitorovať, adresovať a nahlasovať príslušným orgánom incidenty súvisiace s informačno-komunikačnými technológiami a pravidelne testovať svoju digitálnu prevádzkovú odolnosť.

 

DIGITÁLNE EURO

Európska centrálna banka je v záverečnej fáze návrhu digitálnej meny centrálnej banky. Zatiaľ čo rozhodnutie o tom, či pristúpi k realizácii, má prijať v októbri, Európska komisia má prísť s legislatívnym návrhom v júni.

Digitálne euro sa bude s najväčšou pravdepodobnosťou spoliehať na sprostredkovateľské platformy, ako sú súkromné banky, ktoré budú poskytovať peňaženky pre používateľov, pričom samotná centrálna banka nebude mať prístup k zhromažďovaniu údajov.

 

METAVERZUM A VIRTUÁLNY SVET

Európska komisia zverejnila svoj návrh týkajúci sa virtuálnych svetov v apríli a do začiatku mája bolo možné sa k nemu vyjadriť. Na konzultácie reagovali zástupcovia priemyslu a odborníci, ktorých názory inštitúcie EÚ zohľadnia pri ďalšom zverejnení textu.

Cieľom návrhu EÚ je regulovať vznikajúce metaverzum na základe dodržiavania digitálnych práv a predpisov a hodnôt EÚ.

 

RÁMEC DIGITÁLNEJ IDENTITY

EÚ sa zaoberá pilotným projektom  digitálneho preukazu, ktorý by občanom poskytol osobnú peňaženku, s ktorou by mohli pristupovať k verejným a súkromným službám a uchovávať citlivé digitálne dokumenty. Legislatíva zahŕňa technológiu odolnú voči nulovej znalosti  – ktorá pri danej transakcii odhaľuje len nevyhnutné údaje  – ako spôsob ochrany súkromia používateľov.